15 Ion 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb mewn monitro ac asesu cyflwyno cyrsiau Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Cyflwynir y cyrsiau addysgol hyd safon genedlaethol o dan arweiniad NDORS a’r nod yw archwilio’r rhesymau dros droseddu wrth yrru, ac amlinellu’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â’u gyrru i yrwyr. Rhoddir strategaethau ymdopi er mwyn helpu’r unigolyn i osgoi dioddef damwain ffordd.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus asesu hyfforddwyr cwrs, rhoi adborth a chynorthwyo â datblygu hyfforddwyr. Bydd yr unigolyn yn gweithio ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys i asesu cyrsiau ar sail ddigontract.

Rhaid i’r Monitor feddu ar Ddyfarniad TAQA (Hyfforddi, Asesu a Sicrhau Ansawdd) mewn Asesu (neu gyfwerth, megis Aseswr A1) gydag o leiaf tair blynedd o brofiad monitro ac asesu perfformiad yn y bum mlynedd diwethaf. Hefyd, rhaid eu bod nhw’n Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy (HGC) (neu gymhwyster perthnasol arall) ar gyfer monitro cyrsiau gyrru ymarferol.

Am ragor o wybodaeth mewn perthynas â manyleb rôl Monitor, trefniadau ariannol a gweinyddol, ac er mwyn gofyn am ffurflen gais, cysylltwch â meinir.gardner@dyfed-powys.pnn.police.ukneu galwch 01267 239107.

Dylid cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb erbyn 26 Ionawr 2016 fan pellaf.