28 Meh 2019

Ydych chi wastad wedi breuddwydio am ymuno â’r heddlu, ond bod bywyd wedi eich tywys ar hyd llwybr arall? Neu ydych chi’n ystyried gyrfa fel swyddog heddlu, ond eisiau cael peth profiad yn gyntaf?

Ydych? Wel, dyma’ch cyfle.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cychwyn recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol yn Sir Benfro a Phowys ar ddydd Llun, Gorffennaf 8.

Swyddogion heddlu gwirfoddol yw Cwnstabliaid Gwirfoddol, ac mae ganddynt yr un grymoedd a’r un lifrai â swyddogion arferol. Maent yn mynd ar batrôl ar droed ac mewn ceir, gallant gael eu hanfon i ddigwyddiadau’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol, i anhrefn cyhoeddus ac ymosodiadau, ac mae ganddynt y grym i arestio. Yr unig wahaniaeth yw bod yr amser y maent yn ei roi i’r heddlu – sef lleiafswm o 16 awr y mis – yn wirfoddol.

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys dîm o Swyddogion Gwirfoddol o bob cefndir, ac maen nhw’n cyflawni eu gwaith gwirfoddol o amgylch swyddi amser llawn a bywydau teuluol. Yr un peth sydd ganddynt yn gyffredin yw eu brwdfrydedd ynghylch cadw eu cymunedau’n ddiogel.

Mae’r Arolygydd Gwirfoddol Beth Thomas o Sir Benfro’n gweithio amser llawn yn ystafell reoli’r heddlu, yn ateb galwadau 101 a 999. Y mae hi hefyd wedi gwirfoddoli bron 150 awr fel swyddog gwirfoddol hyd yma eleni, ac mae hi’n dweud ei bod wrth ei bodd bod pob sifft yn wahanol.

Wrth edrych yn ôl ar ei sifft gyntaf meddai: “Rwy’n cofio bod yn nerfus iawn cyn fy sifft gyntaf, ond doedd dim angen o gwbl - roedd y swyddogion yn gefnogol iawn ac yn edrych ar fy ôl i.

“Unwaith roeddwn i allan ar batrôl, chefais i ddim cyfle i fod yn nerfus. Cawsom ein hanfon o un galwad i un arall, ond yr un a wnaeth aros yn y cof oedd unigolyn gwrywaidd a oedd wedi cyflawni hunanladdiad. Doeddwn i erioed wedi ymdrin gydag unrhyw beth tebyg o’r blaen a cheisiais i gefnogi’r swyddogion yn y ffordd orau y gallwn. Cychwynnais y cofnod o’r lleoliad a chysurais unigolyn gwrywaidd a oedd wedi bod yn dyst i’r digwyddiad, a diolchodd yntau i mi am fy nghefnogaeth a fy agwedd broffesiynol.

“Unwaith yr oeddem wedi ymdrin â’r digwyddiad, roedd fy nghydweithwyr yn garedig iawn i mi ac yn gwneud yn siŵr fy mod i’n iawn ar ôl delio gyda digwyddiad trawmatig. Roeddwn i’n gwybod bryd hynny eu bod nhw’n fy ystyried i’n rhan o’r tîm ac y byddwn i wir yn mwynhau gweithio gyda nhw.”

Mae Rosie Davies yn athrawes, yn fam i ddau o blant, ac yn Rhingyll Gwirfoddol Dros Dro. Meddai: “Os byddech chi wedi gofyn i fi pan roeddwn i’n ifancach beth oeddwn i eisiau bod ar ôl tyfu i fyny, byddwn i wedi dweud ‘plismones … ar feic modur’.

“Aeth bywyd â fi i gyfeiriad gwahanol, ond roedd yr awydd i wasanaethu’r gymuned yn y ffordd hon yn parhau. Pan roeddwn i’n 40 cefais fy annog gan swyddog gwirfoddol arall i wneud cais - math o syniad ‘rhestr fwced, difaru dim’ ac roedd yn syndod mawr i mi pan gefais fy nerbyn.

“Mae fy meibion yn falch ohonof i – ond mae gyda ni gytundeb na fyddaf i’n gwneud sifft nos os ydyn nhw’n cael noson mas yn y dref. Mae un ohonyn nhw wedi mynd i’r brifysgol erbyn hyn ac y mae’n gobeithio ymuno â’r Gwnstabliaeth Wirfoddol y flwyddyn nesaf, ac yna ceisio am le gyda’r swyddogion arferol wedi iddo raddio.”

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais ar-lein, pasio profion meddygol, fetio a ffitrwydd, a chwblhau cwrs hyfforddiant cychwynnol.

Dilynir hyn gan hyfforddiant unwaith y mis yn rhanbarthau perthnasol y swyddogion gwirfoddol lle adeiladir ar eu gwybodaeth. Maent yn gweithio gyda swyddogion arferol nes iddynt gwblhau eu llawlyfr - fel arfer ar ôl blwyddyn - pan maent yn cyrraedd statws patrôl annibynnol.

Dilynwch @DPPSpecials ar Twitter, Heddlu Dyfed Powys Police ar Facebook, neu ewch at https://www.dyfed-powys.police.uk/en/join-the-police/special-constables/ i gael gwybodaeth ynghylch ymgeisio.

*Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ond yr hoffech wybod mwy cyn ymrwymo, anfonwch e-bost at y Cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona, Adele Jones ar @dyfed-powys.pnn.police.uk