02 Rhag 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cydweithio’n agos â’n hasiantaethau partner o ran monitro’r glaw trwm a llifogydd a ddisgwylir dros y dyddiau nesaf. Mae cynlluniau ac adnoddau mewn grym pe bai angen. Yng ngoleuni’r rhybuddion sydd mewn grym ar hyn o bryd, rydyn ni’n annog y cyhoedd i gadw llygad ar ragolygon tywydd a chymryd camau priodol i leihau effaith tywydd o’r fath a chadw’u hunain ac eraill yn ddiogel. Am ragor o wybodaeth ynghylch llifogydd, dilynwch y ddolen hon http://naturalresources.wales/flooding/what-to-do-before-during-and-after-a-flood/?lang=cy

Disgwylir y bydd ein canolfan gyswllt a’n hystafell reoli’n profi lefelau galw uchel wrth i’r tywydd waethygu, ond os nad yw’ch ymholiad yn fater brys ac yn ymwneud â’r tywydd, cyfeiriwch at ragolygon tywydd yn y cyfryngau, ar y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi eisiau cyngor ynghylch teithio a thraffig, galwch heibio i wefan Traffic Wales www.traffic-wales.com

Mewn argyfwng, galwch 999. 

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies: “Rydyn ni’n annog pawb i fod yn ymwybodol a chymryd camau synhwyrol i gadw’u hunain ac eraill yn ddiogel ar y ffyrdd. Eisoes, mae rhannau o’r ffordd yn yr ardal heddlu o dan dŵr neu’n wlyb iawn, gan wneud amodau gyrru’n beryglus. Rydyn ni’n apelio ar i bob modurwr wrando ar arwyddion ffyrdd sy’n dangos bod ffordd ar gau neu wedi dioddef llifogydd, gan y bu enghreifftiau’r wythnos hon lle bu’r gwasanaethau brys yn brysur yn ymdrin â digwyddiadau lle mae pobl wedi anwybyddu’r arwyddion hyn ac wedi mynd i helynt mewn dŵr dwfn. Cadwch eich hunain a staff gwasanaethau brys yn ddiogel trwy lynu wrth arwyddion ffyrdd, a gwrando ar gyngor a gyhoeddir gan asiantaethau.” 

Ceir rhagor o gyngor a diweddariadau trwy ein dilyn ar Twitter @DyfedPowys