31 Ion 2014


Rhagwelir glaw trwm, gwyntoedd cryf, a llanw eithriadol o uchel ar gyfer ein harfordir dros y penwythnos.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y Swyddfa Dywydd, yr holl Gynghorau Sir, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Cymru a'r Canolbarth, y Gwasanaeth Ambiwlans, a Gwylwyr y Glannau i gyd yn cydweithio i sicrhau ein bod mor barod â phosibl ar gyfer y penwythnos o'n blaenau, a bod cynlluniau yn eu lle i ymateb i unrhyw broblemau o ran llifogydd neu erydu.

Mae daroganwyr y Swyddfa Dywydd yn awgrymu y gall yr effaith ar ein hardaloedd glan môr fod yn debyg i'r hyn a welwyd ychydig wythnosau'n ôl, ond mae'n bwysig cadw'n gyfredol â rhagolygon y tywydd bob diwrnod, oherwydd gall y sefyllfa newid.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi awgrymu y gallai'r llanw uchel, ar y cyd â'r gwyntoedd cryf, achosi llifogydd lleol.

I gadw llygad ar ragolygon y tywydd, ewch i www.metofffice.gov.uk ac am wybodaeth am y rhybuddion diweddaraf am lifogydd, ewch i http://naturalresourceswales.gov.uk/?lang=cy

Mae'n debyg y bydd rhai ffyrdd yn cau os byddant dan ddŵr, yn arbennig y rhai gafodd eu difrodi yn y storom ddiwethaf yn gynharach eleni.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y gellwch ei wneud i ddiogelu'ch eiddo:
www.Carmarthenshire.gov.uk
www.Pembrokeshire.gov.uk
www.Ceredigion.gov.uk

Gofynnir i bobl beidio â'u peryglu eu hunain trwy fynd yn agos at lan y môr neu afonydd a dyfrffyrdd gorlawn.  Gwyliwch y tywydd a'r llanw uchel o bellter diogel.

Am gyngor ar yrru trwy law trwm, ewch i www.rac.co.uk/advice/winter-driving/driving-in-heavy-rain-and-flooding neu www.theaa.com/motoring_advice/seasonal/floods-and-wet-weather.html

Cadwch lygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y gwahanol asiantaethau am wybodaeth a diweddariadau:

Twitter
@NatResWales
@MetOffice
@DyfedPowys
@PembrokeshireCC
@CeredigionCC
@CarmsCouncil
@MWWFRS
@TrafficWalesS
@TrafficWalesN