19 Chw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys a'r Gwasanaeth Prawf wedi lansio rhaglen newydd gyffrous ar gyfer lleihau trosedd drwy helpu troseddwyr mynych i gadw ar y llwybr cul.
Enw’r rhaglen yw ‘Trawsnewid’. Mae’n brosiect ar y cyd sy’n cynnwys 4 aelod staff neilltuedig o bob sefydliad, ynghyd ag asiantaethau cymorth eraill, ac mae wedi’i lleoli yn y swyddfeydd prawf yn Llanelli.
Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn cyd-ddadansoddi’n gwybodaeth, ac wedi adnabod 130 o bobl yn Sir Gaerfyrddin sydd â phatrymau troseddu sy’n cael effaith niweidiol ar breswylwyr a busnesau lleol.
“Os fedrwn gael y bobl hyn i stopio troseddu, byddwn yn gwneud ein cymunedau’n ddiogelach. Felly ein her yw cydweithio er mwyn cyflawni hyn,” meddai’r Prif Arolygydd Pete Westlake.
Mae’r dystiolaeth a’r ymchwil o gwmpas ffactorau sy’n dylanwadu ar bobl i aildroseddu’n dangos fod yna faterion allweddol y bydd y tîm yn gweithio â’r unigolyn ar gyfer mynd i’r afael â nhw. Mae’r rhain yn cynnwys:

1. Llety.
2. Agweddau, Meddwl ac Ymddygiad
3. Plant a Theuluoedd
4. Cyflogaeth, Hyfforddiant ac Addysg
5. Iechyd Meddyliol a Chorfforol
6. Cyffuriau ac Alcohol
7. Arian, Budd-daliadau a Dyled

Mae’r tîm Trawsnewid eisoes wedi cychwyn ymweld â throseddwyr mynych, gan gynnwys y rhai sydd yn y carchar, i’w hysbysu ynglŷn â’r cynllun Trawsnewid a’u gwahodd i ymuno â’r cynllun er mwyn atal y drysau troi sy’n eu harwain yn ôl i’r carchar dro ar ôl tro.
Yr “abwyd” yw y bydd y tîm yn eu helpu i reoli eu llety, dyledion neu faterion eraill tebyg a fyddai’n eu harwain i droseddu eto fel arall.
Ond y “ffon” yw hyn - os na fyddant yn ymgysylltu â’r tîm Trawsnewid, neu os fyddant yn aildroseddu ar ôl ymgysylltu â’r tîm, bydd y Gwasanaeth Prawf a’r Heddlu’n defnyddio’u pwerau i’w dal a’u heuogfarnu, a’u dychwelyd i’r carchar am dorri unrhyw amodau trwydded neu am droseddau pellach, a thrwy hynny, cadw’r gymuned yn ddiogel.
“Mae angen i droseddwyr wybod nad dewis hawdd yw Trawsnewid,” meddai’r Prif Arolygydd Westlake. “Bydd troseddwyr yn sylweddoli fod yn rhaid iddynt wynebu eu cyfrifoldebau a stopio troseddu, neu wynebu’r canlyniadau.”
Mae’r tîm Trawsnewid yn cyfarfod bob dydd er mwyn adolygu cydymffurfiaeth yn erbyn cynlluniau unigol, a rhannu gwybodaeth a fydd yn lleihau troseddu yn y pen draw. 

Mae rheoli’r bobl hynny sydd yn y carchar ond sydd ar fin cael eu rhyddhau hefyd yn rhan allweddol o’r cynllun. Mae’r tîm Trawsnewid yn cynnal ymweliadau cyn rhyddhau er mwyn sicrhau yr ystyrir unrhyw beth a all arwain yr unigolion hynny i droseddu eto cyn eu rhyddhau er mwyn lleihau’r perygl y bydd yn eu hachosi i droseddu eto.

Mae cynlluniau tebyg sy’n cael eu hadnabod fel Rheoli Troseddwyr yn Integredig mewn rhannau eraill o’r DU wedi gweld gostyngiadau sylweddol mewn troseddu gan aelodau o’r cynllun. Rydym yn benderfynol o geisio dileu neu leihau’r ffactorau hynny sy’n achosi pobl i gyflawni troseddau, eu helpu i wneud dewisiadau da, lleihau eu troseddolrwydd a gwneud Sir Gaerfyrddin yn le mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld. 

“Ein nod yw rheoli’r nifer bychan o droseddwyr sy’n achosi lefel anghymesur o droseddau,” meddai Vicky Oliver, swyddog heddlu Trawsnewid. “Byddwn ni, ynghyd ag asiantaethau partner, yn gweithio gyda’r unigolion hyn ac yn eu helpu â’u hanghenion er mwyn eu hatal rhag aildroseddu.”

“Er mwyn i TRAWSNEWID fod yn effeithiol, cydnabyddir y bydd angen newid sylweddol o ran cydlynu a chydweithio’r holl asiantaethau lleol sy’n cynnal ac yn cyflenwi gwasanaethau i’r grŵp hwn o droseddwyr, ac mae pob un ohonom wedi ymrwymo i wneud hynny,” meddai Iain Osuji, Rheolwr y Tîm Prawf.