05 Rhag 2018

Rhingyll yr Heddlu gyda’r dydd, gwirfoddolwr achub mynydd gyda’r nos.

Mae Rhingyll plismona’r ffyrdd o Heddlu Dyfed-Powys, Owen Dillon, wedi siarad am sut y mae’n dod o hyd i’r amser i wirfoddoli i Dîm Achub Mynydd Aberhonddu tra hefyd yn cyflawni swydd sydd â llawer o bwysau.

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig mae’r Heddlu’n dathlu ei swyddogion a’i staff sy’n rhoi eu hamser i asiantaethau eraill.

Mae’r Rhingyll Dillon, sy’n gweithio yn Aberhonddu, wedi bod yn rhan o’r Tîm Achub Mynydd am bedair blynedd ac yn treulio’i amser hamdden yn ymateb i alwadau, yn codi arian ac yn hyfforddi.

Dwedodd ei fod wastad wedi bod yn llawn egni ac wedi cymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored fel cerdded, dringo, mynydda, caiacio a chanŵio – gweithgareddau sy’n gweddu’n dda i achub mynydd.

O fewn y tîm, y mae’n Aelod Bryn, gyrrwr golau glas, asesydd TRIM (rheoli risg trawma), ac ar y tîm chwilio caiac. Er mwyn pasio’r broses ddethol roedd yn rhaid iddo gwblhau ffurflen gais, cael cyfweliad ac asesiad mynydd, cyn cychwyn hyfforddi gyda grŵp yn cynnwys pump arall.

Ers pasio’i gyfnod prawf, mae’r Rhingyll Dillon wedi ymateb i dros 30 o alwadau, yn amrywio o bobl sydd ar goll i heicwyr sydd wedi colli eu ffordd neu wedi cael anaf.

Gan edrych yn ôl ar rai galwadau cofiadwy meddai: “Rwy’n cofio galwad i ddyn oedd wedi mynd ar goll o amgylch Pen y Fan, ac roedd gyda ni dimau’n chwilio dros y mynyddoedd i gyd yn y tywyllwch a’r niwl.

“Roeddwn i gyda thîm yn chwilio ar frig y mynydd pan welais olau bychan ar y garnedd a chael bod y dyn oedd ar goll wedi canfod ei ffordd yn ôl, ac yn eistedd yno’n oer ac yn anobeithio, yn aros i gael ei achub. Offer cyfyngedig yn unig oedd ganddo, a doedd ganddo ddim syniad sut i gyrraedd yn ôl at ei gar, ac felly roedd gormod o ofn arno i adael y garnedd.

“Yn gynharach eleni, cawsom alwad i ddringwr iâ a oedd wedi disgyn. Roedd nifer o’r cerbydau’n sownd mewn eira dwfn, ond roeddwn i wedi gallu mynd yn agosach yn fy nhryc ac ymunais â’r tîm o bedwar cychwynnol, a oedd yn cynnwys meddyg y tîm, wrth iddyn nhw gychwyn allan i’r amgylchiadau oer iawn. Cawsom hyd i’r dringwr a oedd wedi ei anafu a’i ffrind, a rhoddon ni gymorth cyntaf wrth ddisgwyl am gefnogaeth, gan geisio’i gadw’n gynnes a lleddfu ei boen.

“Peth amser yn ddiweddarach cyrhaeddodd tractor ar ôl clirio’r eira er mwyn i Land Rover y tîm gyrraedd atom fel bod modd i ni roi’r dringwr a oedd wedi ei anafu ar stretsier. Gwelais i dri o fy nghydweithwyr yn eistedd ym mwced y tractor yn cael lifft nôl, yna palais fy nhryc allan o’r eira. Roedd hwnnw’n alwad achub hir, ond yn llawn boddhad.”

 

Mae’r Rhingyll Dillon yn ffitio’r galwadau o amgylch ei swydd amser llawn yn Uned Plismona Ffyrdd Aberhonddu, yn gwirfoddoli ar ddiwrnodau gorffwys a hyd yn oed yn aildrefnu sifftiau i gwblhau galwadau. “Mae’n rhaid i mi edrych ar fy rota fel fy mod i’n ffit i weithio,” meddai. “Os yw’n ddigwyddiad hir, rydw i wedi cymryd diwrnodau gorffwys neu symud sifftiau i fod ar gael i gael fy anfon allan. Mae fy mhatrwm sifft yn fy ngalluogi i fynd i hyfforddi bob dydd Mercher, oni bai fy mod i’n gweithio gyda’r hwyr.

“Rydw i’n awyddus i ddod o hyd i’r amser i fynd er mwyn cadw’n gymwysedig a hefyd gan fy mod i wedi dod yn ffrindiau da gyda nifer yn y tîm.

“Wrth ymuno â’r tîm rydw i wedi datblygu sawl cyfeillgarwch newydd. Mae’r perthnasau hyn hefyd wedi gorgyffwrdd yn aml gyda fy rôl fel swyddog yr heddlu, a hynny gyda chanlyniadau cadarnhaol. O fewn yr ardal lle rydw i’n gweithio rydw i nawr yn cael fy adnabod o fewn y gymuned nid yn unig fel swyddog yr heddlu ond hefyd fel aelod o’r tîm, sy’n aml yn cychwyn sgyrsiau ac yn torri’r iâ mewn nifer o sefyllfaoedd.

“I fi, mae bod yn y tîm yn ffordd arall o wasanaethu fy nghymuned ac yn cynnal y gwerthoedd a wnaeth i mi eisiau fod yn swyddog heddlu. Byddaf yn parhau’n aelod o’r tîm ymhell ar ôl i mi adael gwasanaeth yr heddlu.”