07 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys ar fin newid y modd y trefnir gwasanaethau cynnal er mwyn gwella cymorth ar gyfer plismona rheng flaen.  

Bydd y rhaglen ‘Y Cyhoedd yn Gyntaf’ yn ail-ffurfio strwythur yr heddlu er mwyn dod yn fwy effeithiol. Rhaid i Heddlu Dyfed-Powys leihau ei gostau o £11.5 miliwn erbyn 2017, sy’n hafal i 12% o gyfanswm ei gyllideb. Er nad hyn yw’r prif sbardun ar gyfer y newid, bydd prosesau mwy effeithlon yn lleihau costau ac yn galluogi’r Heddlu i ganolbwyntio ei adnoddau ar blismona cymunedau.

Byddai’r cynigion, sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd, yn gweld gostyngiad o 118 swydd. Fodd bynnag, mae’r heddlu wedi cymryd camau i leihau unrhyw ddiswyddiadau posibl, ac er bod 55 o ddiswyddiadau’n bosibl, gobeithir y bydd y nifer terfynol yn llai na hynny. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Price, “Mae pobl ymroddedig sydd wedi ymrwymo i’n cymunedau’n gweithio i Heddlu Dyfed-Powys, ac rwy’n benderfynol o sicrhau mai felly y bydd hi. Lluniwyd y newidiadau rydym ni’n cynnig i’n galluogi ni i roi’r gwasanaeth gorau posibl i’r cyhoedd.”

diwedd