13 Hyd 2017

 

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 14-21 Hydref

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymrwymiad tuag at Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb drwy godi ymwybyddiaeth o fewn ei gymunedau ynglŷn â’r hyn yw Trosedd neu Ddigwyddiad Casineb. Yn ogystal, byddwn ni’n annog aelodau o’r cyhoedd i roi diwedd ar droseddau casineb; i adrodd am droseddau casineb oherwydd ‘mae adrodd yn gweithio’. 

Dywedodd y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens:

Mae gan droseddau a digwyddiadau casineb effaith sylweddol ar ddioddefwyr, a gall achosi ofn, dryswch a gofid difrifol. Drwy eu hunion natur, maen nhw’n elyniaethus ac yn rhagfarnllyd, yn targedu unigolyn neu bobl oherwydd eu hanabledd, crefydd neu gred, hil neu ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol. Mae’n rhaid i ni atal hyn – gyda’n gilydd.  

Trwy adrodd am y troseddau a’r digwyddiadau hyn pan maen nhw’n digwydd, mae ein preswylwyr a’n cymunedau’n ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn trosedd. Maen nhw’n ein cefnogi i ymchwilio i droseddau, adnabod troseddwyr, dwyn troseddwyr i gyfiawnder, ac atal hyn rhag digwydd i rywun arall. 

Rydw i eisiau annog unrhyw un sy’n dioddef trosedd casineb i ddweud wrth Heddlu Dyfed-Powys fel ein bod ni’n medru ymchwilio a chynnig cymaint o gymorth â phosibl. Hefyd, mae angen i ni wybod ble mae’n digwydd fel ein bod ni’n medru deall maint troseddau casineb yn yr ardal a bod mewn gwell sefyllfa i dawelu tyndra cymunedol cyn iddo waethygu.

Mae pawb ohonom yn rhannu’r cyfrifoldeb i atal troseddau casineb. Mae herio canfyddiadau ac agweddau, ac annog eraill i feddwl dros eu hunain, yn rhywbeth y mae’n rhaid i bob un ohonom wneud yn gyson i yrru casineb allan a dylanwadu’n gadarnhaol ar ein hamgylchedd.

Pa un ai a ydych chi’n ddioddefydd neu’n dyst i drosedd casineb, yn oedolyn neu’n blentyn, rhowch wybod i ni amdano os gwelwch chi’n dda. Rydyn ni eisiau clywed gennych a rhoi stop ar hyn - gyda’n gilydd.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Gall troseddau casineb ddinistrio bywydau, creu ofn a chwalu ffabrig ein cymunedau a chymdogaethau. Mae troseddau casineb yn effeithio ar bob cymuned, ac os na eir i’r afael ag ef, gall arwain at ynysu a fictimeiddio unigolion a grwpiau sy’n agored i niwed a pholareiddiad cymunedau.

Hoffwn weld pawb yn herio’r ymddygiadau a’r agweddau gwaelodol mewn cymdeithas sy’n arwain at droseddau casineb yn cael eu cyflawni.”

Yn ystod yr wythnos, bydd swyddogion allan yn y gymuned ac yn siarad â’r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch troseddau casineb.

Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel, ond i roi gwybod i’r timoedd Plismona Bro am droseddau casineb neu drwy’r rhif difrys 101, neu 999 mewn argyfwng. Hefyd, gall dioddefwyr adrodd yn electronig drwy’r system adrodd Gweld yn Glir - www.report-it.org.uk

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i’n gwefan:https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor/troseddau-casineb/.

DIWEDD

Hydref 13, 2017