04 Gor 2016

Gofynnir i breswylwyr Sir Gaerfyrddin fod yn arbennig o ofalus os oes rhywun yn curo ar eu drws ac yn sôn am ddifrod honedig i’w heiddo.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn tri adroddiad am fyrgleriaethau tynnu sylw. Digwyddodd y fyrgleriaeth gyntaf yn y Tymbl Uchaf, yr ail yng Nghaerfyrddin, a’r trydydd yng Ngorslas. Credir bod yr un dynion ifainc, sef dau ddyn tua 18-20 oed, wedi cyflawni’r byrgleriaethau hyn. Roedd y ddau ohonynt yn gwisgo dillad tywyll. Roedd un o gorffolaeth fain, tua 6 troedfedd o ran taldra, gyda mwstas bychan.

Anogir perchnogion cartrefi i beidio â gadael unrhyw un sy’n curo ar eu drws i sôn am ddifrod i mewn, cau’r drws, a galw’r heddlu’n syth ar 101 os yw’r unigolion wedi gadael y lleoliad, neu 999 os ydynt dal o gwmpas eich eiddo.

Mae rhai camau syml y gall preswylwyr gymryd i ddiogelu eu hunain rhag byrgleriaethau tynnu sylw. Rhannwch y cyngor hwn â theulu, ffrindiau neu gymdogion – unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eich tyb chi:

  • Ddim yn siŵr? Peidiwch ag agor y drws.

  • Gwiriwch hunaniaeth galwyr trwy alw’r cwmni maen nhw’n honni eu bod yn galw ar ei ran. Defnyddiwch y rhifau ffôn yn eich cyfeirlyfr lleol, ar-lein, neu rifau a ddarparwyd yn annibynnol gan eich darparwr gwasanaeth. Peidiwch â defnyddio unrhyw rif ffôn a roddir gan y galwr – efallai mai rhif ffug ydyw.

  • Ffoniwch gymydog neu ffrind sy’n byw gerllaw i wirio’r galwr cyn i chi agor y drws iddo.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cau’r drws ar ei ôl os ydych chi’n gadael rhywun mewn i’ch cartref – mae byrgleriaid tynnu sylw’n gweithio mewn timoedd fel arfer, a gall rhywun arall ddod mewn trwy ddrws agored pan mae’ch sylw wedi’i dynnu.

  • Os oes rhywun yn gofyn i chi am gymorth, angen gwneud galwad ffôn, angen diod, neu eisiau cyfeiriadau, peidiwch â theimlo dan bwysau i’w adael i mewn. Helpwch nhw trwy ddrws cau, cyfeiriwch nhw at gymydog iau, neu galwch rywun i ofyn am help.

  • Cadwch ddrysau wedi’u cloi a ffenestri wedi’u diogelu bob tro.

  • Nid yw’r “Bwrdd Dŵr” wedi bodoli ers 28 mlynedd; trowch unrhyw un sy’n honni ei fod yn galw ar ei ran i ffwrdd.

  • Cadwch arian yn y banc lle mae’n ddiogel.

  • Ystyriwch gadw gemwaith gwerthfawr mewn bocs cadw gyda’r banc – cysylltwch â’ch banc am fanylion.