06 Tach 2018

Y mis Rhagfyr hwn, mae Tarian, sef Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, yn disgwyl y bydd y gymuned ffermio yn derbyn mewnlif o alwadau ac e-byst yn ceisio eu twyllo i roi eu harian.

Yn sgil patrymau blynyddol tebyg pan fydd ffermwyr yn derbyn eu cyllid o Gynllun y Taliad Sylfaenol, mae'r heddlu yn rhagweld y cânt eu targedu i'w twyllo i roi eu harian yn yr un modd.

Mae troseddwyr wedi dynwared banciau ac awdurdodau megis yr heddlu yn y gorffennol er mwyn ceisio cribddeilio arian yn anghyfreithlon. Byddant naill ai'n cysylltu â'r dioddefwyr dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb ac yn gofyn iddynt drosglwyddo eu harian i leoliadau 'mwy diogel', oherwydd materion diogelwch ffug.

Byddant yn codi braw ar y dioddefwyr ac mae'n bosibl y byddant hyd yn oed yn gwybod rhywfaint amdanynt i'w darbwyllo nad ydynt yn ffug.

Caiff ffermwyr a thirfeddianwyr eu cynghori i ddilyn y mesurau canlynol i sicrhau na chânt eu twyllo gan y mathau hyn o sgamiau y gaeaf hwn.

  • Peidiwch byth â rhoi gwybodaeth bersonol i unrhyw un, dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu ar y cyfrifiadur o e-bost, neges neu hysbyseb sy'n ymddangos.
  • Os bydd unrhyw un yn eich ffonio o'r banc, rhowch y ffôn i lawr a chysylltwch â'r banc yn uniongyrchol gan ddefnyddio llinell wahanol neu drwy gysylltu ag aelod o'r teulu i sicrhau bod yr alwad flaenorol wedi'i datgysylltu ac i weld p'un a oedd yn alwad ddilys.  Os mai'r banc ydyw, ni fydd ots ganddynt.
  • Rhowch y ffôn i lawr os bydd rhywun sy'n honni eu bod o'r heddlu yn eich ffonio ac yn gofyn i chi drosglwyddo arian. Ni fydd yr heddlu byth yn gwneud hyn.
  • Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni neu agor unrhyw atodiadau gan e-byst digymell. Gwiriwch fanylion yr anfonwr yn drylwyr bob amser cyn ateb a chysylltwch ag ef/hi ar wahân ac yn uniongyrchol i sicrhau dilysrwydd e-bost.
  • Os byddwch chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael eich effeithio gan dwyll a seiberdroseddau, cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040 i roi gwybod am y mater cyn gynted â phosibl.