08 Rhag 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio ffermwyr i fod yn wyliadwrus iawn ynghylch galwadau, negeseuon testun neu e-byst amheus gan fod twyll sy’n targedu’r sector amaethyddol yn benodol wedi’i nodi.

Yn ystod mis Rhagfyr, mae ffermwyr yn dechrau derbyn cryn dipyn o arian drwy Gynllun y Taliad Sylfaenol, prif gynllun taliadau gwledig yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gwybodaeth am y taliadau, gan gynnwys enwau’r derbynwyr a’r swm a delir, ar gael yn gyhoeddus, gan olygu bod troseddwyr yn medru targedu dioddefwyr yn uniongyrchol gan wneud i’w hymagweddau ymddangos yn fwy argyhoeddiadol.

Bydd y cyfathrebiadau ffug fel arfer yn honni bod twyll wedi’i nodi ar gyfrif banc y ffermwr a bod angen gweithredu ar unwaith er mwyn diogelu cyllid.

Yna, dygir perswâd ar y dioddefydd i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu ariannol, neu hyd yn oed trosglwyddo arian yn uniongyrchol i ‘gyfrif diogel’ honedig.

Mae rhai grantiau werth miloedd o bunnoedd, ac yn y gorffennol, mae twyllwyr wedi dwyn symiau sylweddol wrth eu dioddefwyr. Yn ogystal â ffermwyr, mae sefydliadau eraill sy’n defnyddio tir fferm hefyd yn derbyn arian drwy Gynllun y Taliad Sylfaenol.

Dywedodd Tony Blake, Uwch Swyddog Atal Twyll yn yr Uned Benodedig Cardiau a Thaliadau:

“Mae troseddwyr yn gwybod yn iawn pryd mae’r taliadau blynyddol hyn yn dechrau cyrraedd, a byddant yn chwilio am unrhyw gyfle i dwyllo eu dioddefwyr. Mae’n hollbwysig bod ffermwyr, ac eraill sy’n derbyn y taliad, yn effro i’r sgamiau hyn ac yn wyliadwrus iawn ynghylch unrhyw alwadau ffôn, negeseuon testun neu e-byst annisgwyl sy’n gofyn am wybodaeth ariannol neu bersonol, neu i drosglwyddo arian i gyfrif arall.

 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Anthony Evans o Heddlu Dyfed-Powys: “Os ydych chi’n derbyn galwad neu neges o’r fath, rhowch y ffôn i lawr a pheidiwch ag ymateb yn uniongyrchol. Yn hytrach, arhoswch bum munud a galwch eich banc i’w hysbysu ynghylch y twyll, gan ddefnyddio rhif ffôn mae gennych ffydd ynddo – megis yr un o’r wefan swyddogol.”

 

Cyngor ynghylch sut i osgoi’r math hwn o dwyll:

Byddwch yn wyliadwrus ynghylch:

• Unrhyw alwadau, negeseuon testun neu e-byst sy’n honni eu bod o’ch banc, yr Heddlu, corff llywodraethol neu sefydliad arall sy’n gofyn am fanylion personol neu ariannol, neu’n gofyn i chi drosglwyddo arian.

• Galwyr diwahoddiad sy’n awgrymu eich bod chi’n rhoi’r ffôn i lawr ac yn eu galw yn ôl. Gall twyllwyr gadw’ch llinell ffôn ar agor trwy beidio â rhoi’r ffôn i lawr eu pen nhw.

• Unrhyw gais i wirio bod y rhif ar eich dangosydd ffôn yn cyfateb â rhif cofrestredig y sefydliad. Ni ellir ymddiried yn y dangosydd oherwydd gall y galwr newid y rhif sy’n ymddangos.

Cofiwch:

• Ni fydd neb byth yn gofyn i chi am eich PIN 4 digid neu’ch cyfrinair bancio ar-lein, nac yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif newydd am “resymau twyll”.

• Os ydych chi’n derbyn galwad amheus, rhowch y ffôn i lawr, arhoswch 5 munud er mwyn sicrhau bod y llinell yn glir, yna galwch eich cyhoeddwr cerdyn neu’ch banc ar y rhif maen nhw’n ei hysbysebu er mwyn riportio’r twyll.

Peidiwch byth â datgelu’ch:

• PIN cerdyn 4 digid i neb, gan gynnwys yr heddlu neu’r banc.

• Eich cyfrinair neu godau bancio ar-lein.

• Manylion personol, oni bai eich bod chi’n gwbl sicr pwy rydych chi’n siarad â nhw. Nid yw pawb yn dweud y gwir am bwy ydynt.