25 Medi 2015

Mae busnesau yng Ngheredigion sy’n cynhyrchu unrhyw fath o wastraff yn cael eu rhybuddio i ymdrin â’u gwastraff yn briodol a chyfreithlon.

Fe’u hatgoffir bod yn rhaid i gludwr gwastraff cofrestredig gymryd neu gludo’r holl wastraff a gynhyrchir.

Mae gan fusnesau ddyletswydd i fod yn ymwybodol o’r safle ailgylchu neu waredu trwyddedig cywir sydd wedi’i awdurdodi i gymryd eu gwastraff.

Dylid derbyn nodiadau cludo gwastraff gan y cludwr gwastraff ar gyfer holl symudiadau gwastraff a gymerir wrth safleoedd busnes a rhaid cadw'r rhain am ddwy flynedd.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Jo Grey, sydd wedi’i secondio i Dîm Troseddau Amgylcheddol Adnoddau Naturiol Cymru: “Atgoffir pob busnes sy’n cynhyrchu unrhyw fath o wastraff - bwyd, cardfwrdd, plastig, metel ac ati - bod ganddynt ddyletswydd gofal o fewn cyfreithiau amgylcheddol i sicrhau eu bod nhw’n cael gwared ar eu gwastraff yn gywir. Gallai’r rhai sydd ddim yn cael gwared ar eu gwastraff yn gywir wynebu erlyniad.”

Mae’r heddlu, ynghyd ag asiantaethau partner, yn aml yn cynnal ymgyrchoedd sy’n targedu cludwyr gwastraff a safleoedd gwastraff anghyfreithlon ac yn annog busnesau i ystyried y canllawiau hyn wrth gael gwared ar eu gwastraff neu ei ailgylchu.

Os nad ydych chi’n siŵr pwy sy’n cludo eich gwastraff neu i ble mae’n mynd, gall Adnoddau Naturiol Cymru roi gwybod i chi am gludwyr gwastraff cofrestredig yn eich ardal chi. Galwch nhw ar 03000 65 3000 neu galwch heibio i’w gwefan www.naturalresourceswales.gov.uk.