06 Meh 2014

Mae heddlu Ceredigion yn gofyn i’r cyhoedd ystyried eraill pan fyddant ar ein traethau dros yr haf. Yn ystod y penwythnos, roedd swyddogion o Dîm Plismona Bro De Ceredigion ar batrôl ar draeth yn Nhywod Trefdraeth. Yn ystod y patrolau hyn, cymerwyd alcohol i ffwrdd wrth nifer o bobl ifainc dan oed, a chyhoeddwyd rhybudd Adran 59 i un gyrrwr ar ôl iddo yrru ei gerbyd mewn modd gwrthgymdeithasol ar y traeth. 

Dywedodd PCSO Ben Cole: “Mae ein neges yn syml, nid ydym yma i ddifetha hwyl unrhyw un, ond weithiau, gall pobl yn ymgasglu ar ein traethau gyda’r nos arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol ac effeithio ar eraill. Ble bo hynny’n digwydd, byddwn ni’n defnyddio’n pwerau i sicrhau yr ymdrinnir â’r mater ac nad yw’n parhau.

“Mae’n drosedd i unrhyw un o dan 18 oed fod ag alcohol yn ei feddiant, a bydd swyddogion yn mynd ag ef oddi wrthynt. Yn ogystal, mae perygl y bydd cerbydau gyrwyr sy’n defnyddio’u cerbydau mewn modd gwrthgymdeithasol ac yn achosi perygl neu ddychryn i eraill yn cael eu hatafaelu.”

Bydd swyddogion heddlu’n patrolio’r traethau lleol dros yr haf yn cadw llygad allan am unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ond rydym hefyd angen cymorth y cyhoedd. Os ydych chi’n dioddef neu’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylech gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101. Mewn argyfwng, galwch 999.

Diwedd