12 Rhag 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio’r gymuned ffermio i fod yn arbennig o ofalus ynghylch galwadau, negeseuon testun neu e-byst amheus gan fod twyll wedi’i nodi sy’n targedu’r gymuned amaethyddol yn benodol.

Ym mis Rhagfyr, mae ffermwyr yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Mae gwybodaeth am y taliadau, gan gynnwys enwau’r derbynwyr a’r swm a delir, ar gael yn gyhoeddus, gan olygu bod troseddwyr yn medru targedu dioddefwyr yn uniongyrchol gan wneud i’w hymagweddau ymddangos yn fwy argyhoeddiadol.

Bydd y cyfathrebiadau ffug fel arfer yn honni bod twyll wedi’i nodi ar gyfrif banc y ffermwr a bod angen gweithredu ar unwaith er mwyn diogelu cyllid.

Yna, dygir perswâd ar y dioddefydd i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu ariannol, neu hyd yn oed trosglwyddo arian yn uniongyrchol i ‘gyfrif diogel’ honedig.

Mae rhai grantiau werth miloedd o bunnoedd, ac yn y gorffennol, mae twyllwyr wedi dwyn symiau sylweddol wrth eu dioddefwyr.

Dywedodd Paul Callard o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Os ydych chi’n derbyn galwad neu neges o’r fath, rhowch y ffôn i lawr a pheidiwch ag ymateb yn uniongyrchol. Yn hytrach, arhoswch bum munud a galwch eich banc i’w hysbysu ynghylch y twyll, gan ddefnyddio rhif ffôn mae gennych ffydd ynddo – megis yr un o’r wefan swyddogol.”

Cyngor ynghylch sut i osgoi’r math hwn o dwyll:

Byddwch yn wyliadwrus ynghylch:

• Unrhyw alwadau, negeseuon testun neu e-byst sy’n honni eu bod o’ch banc, yr Heddlu, corff llywodraethol neu sefydliad arall sy’n gofyn am fanylion personol neu ariannol, neu’n gofyn i chi drosglwyddo arian.

• Galwyr diwahoddiad sy’n awgrymu eich bod chi’n rhoi’r ffôn i lawr ac yn eu galw yn ôl. Gall twyllwyr gadw’ch llinell ffôn ar agor trwy beidio â rhoi’r ffôn i lawr eu pen nhw.

• Unrhyw gais i wirio bod y rhif ar eich dangosydd ffôn yn cyfateb â rhif cofrestredig y sefydliad. Ni ellir ymddiried yn y dangosydd oherwydd gall y galwr newid y rhif sy’n ymddangos.

Cofiwch:

• Ni fydd neb byth yn gofyn i chi am eich PIN 4 digid neu’ch cyfrinair bancio ar-lein, nac yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif newydd am “resymau twyll”.

• Os ydych chi’n derbyn galwad amheus, rhowch y ffôn i lawr, arhoswch 5 munud er mwyn sicrhau bod y llinell yn glir, yna galwch eich cyhoeddwr cerdyn neu’ch banc ar y rhif maen nhw’n ei hysbysebu er mwyn adrodd am y twyll.

Peidiwch byth â datgelu’ch:

• PIN cerdyn 4 digid i neb, gan gynnwys yr heddlu neu’r banc.

• Cyfrinair neu godau bancio ar-lein.

• Manylion personol, oni bai eich bod chi’n gwbl sicr pwy rydych chi’n siarad â nhw. Nid yw pawb yn dweud y gwir am bwy ydynt.

DIWEDD

12.12.17