31 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed Powys yn croesawu adroddiad Arolygiaeth Heddlu Ei Mawrhydi ar niferoedd y troseddau trais a riportiwyd ac a ddatryswyd yn ardal yr Heddlu am y flwyddyn hyd fis Mawrth 2013.

Rydym yn annog pobl i fod yn ddigon hyderus i riportio trais i ni, ac mae gyda ni brosesau cadarn ar waith i gofnodi, ymchwilio, a gwneud ein gorau glas i ddatrys y troseddau a dod â'r troseddwyr o flaen llys.

Da yw nodi bod yr ystadegau ar gyfer yr Heddlu hwn yn dangos bod nifer yr oedolion a ddywedodd eu bod wedi'u treisio wedi gostwng yn y flwyddyn ddiweddar o 63 i 53.  I sicrhau blaenoriaethu'r dioddefwr, rydym yn cofnodi pob trosedd a ddygir i'n sylw o fewn 24 awr, er bod y safon genedlaethol ar gyfer gwneud hyn yw o fewn 72 awr.  O'r rhain, datryswyd 21%, sy'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol.
  
O ran yr ystadegau ar gyfer treisio plant, mae nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr Heddlu'n cyfateb i'r cyfartaledd cenedlaethol.  O'r rhain, datryswyd 26%, sydd eto'n unol â'r cyfartaledd cenedlaethol.

Meddai Ditectif Uwch-arolygydd Shane Williams: "Rydym yn gwybod bod y niferoedd yn isel yn achos oedolion a phlant yn Nyfed Powys, ond mae'n bwysig cofio bod dioddefwr ym mhob achos.  Mae'r drosedd hon yn annerbyniol, ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i wneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys pob trosedd, ac i ddwyn y troseddwyr o flaen llys. 

"I sicrhau ymchwiliadau o'r safon uchaf, arweinir pob achos gan Dditectif Arolygydd, gyda chymorth heddweision sydd wedi'u hyfforddi i ddelio â throseddau rhywiol, ac rydym yn dilyn pob llwybr ymholi i sicrhau casglu'r dystiolaeth orau posibl yn sail i erlyn y troseddwyr. 

"Rydym yn gwybod, yn y rhan fwyaf o achosion yn Nyfed Powys, bod y dioddefwr yn adnabod y troseddwr; ychydig iawn o achosion o drais gan rywun dieithr sydd gyda ni. Yn achos y troseddau nas datrysir, mae'n bwysig cydnabod bod, yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn, troseddwr wedi'i adnabod, wedi'i arestio, ac wedi'i gyfweld.  Er gwaethaf ein hymdrechion gorau, ar adegau nid yw'r dystiolaeth yn cyrraedd y trothwy angenrheidiol i ni allu erlyn y troseddwr.  Mae hynny'n golygu, er bod troseddwr wedi'i adnabod, bydd y drosedd yn dangos fel trosedd heb ei datrys.
]
"Yn ogystal ag ymchwilio'n llawn i unrhyw achos o drais, rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am yr hyn y tybir ei fod yn drais ac ymosodiad rhywiol, sut i'w riportio, a'r cymorth sydd ar gael. Un enghraifft o hyn yw'r gwaith yr ydym yn ei wneud gyda cholegau a phrifysgolion yn ystod wythnos y glas. 
 
"Yn rhan o'n proses ymchwilio cadarn, rydym yn ymchwilio i bob trosedd, ac nid ydym yn rhyddhau troseddwyr ar fechnïaeth heb ymgynghori ag Uwch Swyddog Ymchwilio, a fydd yn asesu'r achos yn drylwyr.

“Rydym yn gweithio'n agos ag asiantaethau partner, gan gynnwys y Ganolfan Gyfeirio Ymosodiadau Rhyw, i sicrhau'r cymorth gorau posibl i ddioddefwyr trais, ac ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gydag arbenigwyr o Barnardos i ddatblygu a gwella'n gwybodaeth am ecsbloetio plant yn rhywiol."

Os ydych chi wedi dioddef o drais neu ymosodiad rhywiol, gellwch ein galw ar 101 neu gysylltu â'r uned gyfeirio ymosodiad rhywiol ar 01267 235 464 neu fynd i www.newpathways.org.uk. Am ragor o wybodaeth am drais ac ymosodiadau rhywiol, ewch i http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/node gan glicio ar 'Cyngor a Chefnogaeth/ Gofalu Amdanoch Chi’ch Hun'.

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion

Bob mis, mae heddweision sy'n gweithio yn y timoedd sy'n delio â thrais a throseddau rhywiol yn cwrdd er mwyn adolygu unrhyw dueddiadau yn y troseddau a gofnodwyd, ac er mwyn rhannu gwybodaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda wrth ymchwilio.

Yn ystod 2013, roedd 48% o'r holl droseddau trais a riportiwyd yn ardal Dyfed Powys o natur hanesyddol.

Mae heddweision yn cymryd rhan mewn digwyddiadau hyfforddi a seminarau yn rheolaidd i sicrhau bod eu gwybodaeth yn gyfredol ym mhob agwedd ar y gyfraith a dedfrydu ar gyfer troseddau rhywiol, yn ogystal â chadw'n gyfredol  â newidiadau i bolisïau, prosesau, neu arferion gwaith.

Mae timoedd o heddweision penodol ar draws Dyfed Powys sy'n cynnwys heddweision sydd wedi'u hyfforddi'n bwrpasol i ddelio â cham-drin plant a throseddau rhywiol i weithio gyda phlant sy'n dioddef y fath droseddau, ac i'w cynorthwyo.

Yn rhan o'r monitro troseddu a wnaethom cyn rhyddhau'r data hyn, rydym eisoes wedi adolygu a thrafod y ffigyrau am y cyfnod hyd at fis Tachwedd 2013.