25 Gor 2014

Mae swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys wedi serennu mewn ffilm genedlaethol sy’n hyrwyddo Cod Moeseg newydd yr Heddlu, a lansiwyd gan y Coleg Plismona.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince “Roedd hi’n fraint cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y ffilm gan y Coleg Plismona. Mae ein swyddogion a’n staff yn ymfalchïo yn eu swydd a’r gwaith maen nhw’n ei wneud er mwyn cadw cymunedau’n ddiogel. Maent yn deall fod ganddynt rôl bwysig i’w chwarae o fewn cymunedau - un sy’n rhaid ei chyflawni â chywirdeb a gonestrwydd, gan feddwl yn agored a gwneud penderfyniadau cadarn.”

Mae’r Cod Moeseg yn nodi’r safonau ymddygiad y gall y cyhoedd eu disgwyl gan swyddogion a staff ym mhob rôl ac ar bob lefel, a bydd yn helpu i arwain y broses benderfynu. Mae’n berthnasol i dros 220,000 o swyddogion heddlu, staff heddlu, contractwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y maes plismona.

Gwnaed dwy ffilm – un ar gyfer y cyhoedd, ac un ar gyfer staff, swyddogion a gwirfoddolwyr yr heddlu. Y rhai a gymerodd rhan oedd:
Y Ditectif Arolygydd Clark Jones-John, a leolir yn Llanelli
Glan Thomas, pennaeth cymorth gwyddonol, a leolir yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin
Y Rhingyll Jolene Mann, a leolir yn nhîm plismona bro Sir Gaerfyrddin
Donna Fernadez, trinydd galwadau yng nghanolfan gyfathrebu’r heddlu yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin.

Ar ôl cymryd rhan yn y ffilm, dywedodd y Ditectif Arolygydd Clark Jones-John, “Rwy’n credu’n gryf fod angen i ni ystyried anghenion dioddefwyr a thystion, a pheidio â barnu sefyllfaoedd ymlaen llaw – mae’n rhaid i ni gadw meddwl agored.”

Ychwanegodd Glan Thomas, “Gwyddom fod angen i ni ymddwyn â chywirdeb yn ein rolau. Rydym yn gweithio er mwyn sicrhau ein bod ni’n dwyn troseddwyr i gyfiawnder, sy’n system y mae angen i’r cyhoedd fedru ymddiried ynddi.

Medrwch weld y swyddogion a staff heddlu’n siarad am bwysigrwydd Cod Moeseg a beth mae’n ei olygu iddyn nhw yma: http://www.youtube.com/watch?v=n5P9USuCeUc

Os hoffech ddarganfod mwy am y Cod Moeseg, ewch i wefan y Coleg Plismona http://www.college.police.uk/en/20972.htm