10 Chw 2016

Mae presenoldeb heddlu’n cynnig lefel gwelededd ac ymgysylltu uwch mewn ysbyty yn Llanelli.

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda’n treialu lleoli Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn Ysbyty’r Tywysog Philip.

Bydd y cynllun peilot chwe mis yn helpu’r partneriaid i bennu pa un ai a oes ymateb cynt a mwy effeithiol i ddigwyddiadau yn yr ysbyty a lleihau nifer y galwadau i Ganolfan Gyfathrebu’r heddlu o’r ysbyty.

Mae gan SCCH Gary Payne swyddfa yn yr ysbyty ac mae’n cynnal patrolau o gwmpas yr ysbyty, gan ymgysylltu â staff, cleifion ac ymwelwyr.

Unigolion coll, trais a lladradau yw’r digwyddiadau mwyaf cyffredin yn yr ysbyty, ac mae SCCH eisoes yn cael effaith ar hynny.

Dywedodd SCCH Payne: “Rwyf wedi bod yn gweithio yma ers deufis, a dim ond adborth cadarnhaol rwyf wedi derbyn gan staff yr ysbyty, sy’n dweud eu bod nhw’n teimlo’n fwy diogel yn gweld presenoldeb lifrog. Rwyf wedi rhoi cyngor atal trosedd i’r ysbyty, ac maen nhw wedi gweithredu ar hynny. Yn ogystal, rwy’n medru ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau wrth iddynt ddigwydd yn yr ysbyty.

“Rwy’n gweld wynebau gwahanol pob dydd sy’n ymweld â’r ysbyty o bob cwr o Sir Gaerfyrddin ac sy’n ymdrin â sefyllfaoedd anodd gydag emosiynau’n cynhyrfu oherwydd y straen o weld anwyliaid yn dioddef problemau iechyd.

“Yn ddiweddar, helpodd fy mhresenoldeb i dawelu anghydfod teuluol. Rwy’n siŵr y byddai’r sefyllfa wedi arwain at ymosodiad pe na bawn i yno i ymdrin â’r sefyllfa. Hefyd, chwaraeais ran wrth ddod o hyd i glaf a oedd wedi ymyrryd â’i bresgripsiwn er mwyn ceisio cael mwy o feddyginiaeth.”

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Claire Parmenter: “Derbyniwyd dadansoddiad o alwadau rydyn ni’n derbyn yn Heddlu Dyfed-Powys, a oedd yn dangos nifer fawr o alwadau o ysbytai Sir Gaerfyrddin. Er mwyn rhoi cymorth ychwanegol i’n partneriaid iechyd, cynyddu ein hamlygrwydd a mynd i’r afael â’r galwadau, penderfynom dreialu SCCH â chanolfan barhaol yn Ysbyty’r Tywysog Philip. Os fydd hyn yn llwyddiannus ar ôl chwe mis, ystyrir darparu’r gwasanaeth hwn yn ein hysbytai eraill.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Teresa Owen: “Mae’n dda gennym weithio gyda Heddlu Dyfed-Powys i wneud gwelliannau i’r amgylchedd ar gyfer ein cleifion a’n staff. Mae cael SCCH Payne yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn golygu bod ein staff yn medru canolbwyntio ar yr hyn maen nhw’n gwneud orau – darparu gofal o safon uchel ar gyfer eu cleifion.”

Ynglŷn â Gary Payne:

Dechreuodd fel cwnstabl heddlu yn Llanelli 1985 a bu’n gwasanaethu mewn amryw o orsafoedd heddlu yn Sir Gaerfyrddin mewn rolau lifrog, CID a phlismona’r ffyrdd. Ar ôl naw mlynedd o wasanaeth, cafodd ei ddyrchafu’n Rhingyll.

Yn 2010, ymddeolodd fel swyddog heddlu a daeth yn SCCH yn Felinfoel gan dderbyn cyfrifoldeb dros ardaloedd Dafen, Dyffryn y Swistir a Felinfoel. Mae’n mwynhau’r rôl yn fawr.