12 Hyd 2018

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 13eg – 20fed Hydref

Ymrwymiad i’n cymunedau gyda Strategaeth Trosedd Casineb Newydd

 

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth i’r Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb Genedlaethol drwy godi ymwybyddiaeth o fewn ei gymunedau ynghylch beth yw Trosedd neu Ddigwyddiad Casineb. Yn ogystal, byddwn yn annog aelodau o’r cyhoedd i ‘Sefyll Ynghyd’, ‘Dweud Na i Drosedd Casineb’ ac i ‘Rho Wybod’.

Meddai’r Prif Arolygydd Rhiannon Ivens, Arweinydd yr Heddlu ar Drosedd Casineb:

“Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn parhau i gael effaith sylweddol ar ddioddefwyr a gallant achosi trallod, dryswch ac ofn difrifol. O’u natur maent yn elyniaethus iawn, yn targedu unigolyn neu grŵp o bobl dim ond oherwydd anabledd, crefydd neu gred, hil neu ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsryweddol. Rydym yn ‘Sefyll Ynghyd’ i roi diwedd ar hyn ac i gefnogi dioddefwyr er mwyn annog cynnydd o ran adrodd am hyn a chanlyniadau cadarnhaol.”

Er mwyn dangos ymhellach ein hymrwymiad i ddiogelu pobl agored i niwed yn ein cymunedau, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi paratoi a lansio Strategaeth Trosedd a Digwyddiadau Casineb Newydd yn dilyn treulio amser yn ymgynghori gydag amrediad eang o bartneriaid, rhanddeiliaid a’r rhai hynny yr effeithiwyd arnynt gan hyn ynghylch y modd y gallwn barhau i ymdrin â phob math o gasineb gyda’n gilydd a pharhau i ddysgu o brofiadau bywyd y rhai hynny sy’n gysylltiedig â hyn.”

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Casineb bydd swyddogion, staff a phartneriaid yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau i annog cynnydd o ran ymwybyddiaeth, adeiladu ffydd a hyder, a sicrhau gwell ymgysylltu yn y dyfodol gyda’n gwasanaeth ar draws Dyfed-Powys.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Ivens

“Drwy adrodd am y troseddau a’r digwyddiadau hyn pan maent yn digwydd, mae ein preswylwyr a’n cymunedau’n ymuno â ni yn ein brwydr yn erbyn trosedd, yn ein cefnogi i ymchwilio, yn adnabod troseddwyr ac yn dod â nhw i gyfiawnder ac yn atal hyn rhag digwydd i rywun arall. Os ydych yn ddioddefydd neu’n dyst i drosedd casineb, yn oedolyn neu’n blentyn, os gwelwch yn dda adroddwch amdano i ni, rydyn ni eisiau clywed gennych chi a rhoi diwedd ar hyn gyda’n gilydd.”

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis

“Rwy’n falch o’r gwaith rydym yn ei symud ymlaen yn Nyfed-Powys i gysylltu gyda’n cymunedau ac annog preswylwyr ac ymwelwyr i’r ardal i ddod atom ac adrodd am unrhyw elyniaeth sy’n taro at wraidd yr hyn ydyn nhw fel pobl. Rydym yn gwybod y gall effaith trosedd casineb darfu’n ddifrifol ar y rhai hynny a dargedwyd yn ogystal ag ar y gymuned ehangach, ac rydym yn bwrw ymlaen gyda’n partneriaid i’w cyrraedd nhw ac i ymdrin â throseddwyr. Rydym yn gobeithio gweld cynnydd o ran adroddiadau sy’n adlewyrchu lefelau uchel o hyder yn ein gwasanaethau, a bydd ein strategaeth yn ein helpu i herio a dylanwadu’n gadarnhaol ar ein cynnydd ar y cyd gyda’n partneriaid ac yn sicrhau y gall pobl deimlo’n ddiogel ym mhob rhan o gymdeithas.”

 

Meddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn

“Rwy’n falch o fod yn cefnogi amrwyiaeth o weithgareddau ar draws ardal yr Heddlu ar faterion mor bwysig yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb. Er mwyn atgyfnerthu fy ymrwymiad i weithio gyda phobl ifanc, rydw i wedi dewis cefnogi partneriaid o fewn y diwydiannau creadigol i weithio gyda phobl ifanc drwy gydol yr wythnos i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, i herio canfyddiadau a chamdybiaethau a rhoi diwedd ar gasineb.”

Bydd y Comisiynydd yn cefnogi nifer o weithgareddau mewn cydweithrediad â chyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb. I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ewch at:

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/news/press-releases (hefyd ar dudalen 11 a 12 y ddogfen hon)

Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel ond i adrodd am y drosedd casineb drwy siarad â Thimau Plismona Bro neu drwy’r rhif ffôn difrys 101 neu 999 os yw’n achos brys. Gall ddioddefwyr hefyd adrodd yn electronig ar y system adrodd Gweld yn Glir- www.report-it.org.uk

I gael gwybodaeth bellach ewch at ein gwefan http://www.dyfed-powys.police.uk/en/advice/hate-crime/