06 Maw 2015

“Mae gan Gymru draddodiad balch o bobl yn sefyll gyda’i gilydd a chefnogi ei gilydd mewn amserau anodd. Yn dilyn yr ymosodiadau diweddar ym Mharis a Denmarc, mae pobl sy’n byw yn rhai o’n cymunedau, yn arbennig pobl o ffydd neu gefndiroedd Iddewig neu Fwslimaidd, yn ofni y gallant fod yn destun ymgyrchoedd casineb sy’n niweidio eu bywydau pob dydd yng Nghymru.

“Mae heddluoedd yng Nghymru’n ymuno ag ymgyrch genedlaethol i alw ar bobl yn ein cymunedau i sefyll gyda’i gilydd a dathlu ein gwahaniaeth, dangos ein hanoddefgarwch tuag at gasineb ac arwahanrwydd, a sefyll gyda’n gilydd i adeiladu Cymru, a Phrydain,  gwell a mwy diogel.

“Gall unrhyw fath o drosedd gasineb gael effaith difesur ar fywyd person. Gall roi ofn a thanseilio hunanhyder person a’i hawl i fyw ei fywyd yn rhydd rhag cam-drin a thrais. Mae troseddau casineb yn cwmpasu amrediad eang o ymddygiad, er enghraifft, cam-drin geiriol, graffiti homoffobig neu hilio, neu ymosodiad corfforol. Gall trosedd  gael ei hystyried yn drosedd casineb os yw’r dioddefydd neu dyst yn teimlo mai dyna yw hi. Yn anffodus, nid yw troseddau casineb yn cael eu riportio yma yng Nghymru ac ym Mhrydain Fawr o hyd.

“Rydyn ni eisiau i bawb yng Nghymru ymrwymo i ‘Sefyll Ynghyd’  a bod yn unedig a dathlu ein gwahaniaethau, a sefyll ynghyd yn erbyn unrhyw ymosodiadau ar ein cymunedau, neu os ydych chi’n ddioddefydd trosedd casineb, cysylltwch â’ch gwasanaeth heddlu lleol drwy alw 101, neu 999 os yw’n argyfwng.”

Medrwch riportio digwyddiadau’n gyfrinachol i Gymorth i Ddioddefwyr ar 0300 30 31 982 neu galwch heibio i’w gwefan am ragor o wybodaeth www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime