21 Maw 2016

Mewn partneriaeth â Thîm Caplaniaeth yr Heddlu, cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys Seminar Ecwmenaidd ym Mhencadlys yr Heddlu ddydd Iau 3 Mawrth 2016.

Mae ein Caplaniaid Heddlu gwirfoddol wedi dod yn rhan o fywyd pob dydd yr heddlu dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnig cymorth i swyddogion a staff sy’n wynebu rhai o’r profiadau mwyaf trawmatig a chefnogi’r teulu heddlu estynedig yn ystod cyfnodau o anaf, salwch a galar. Maen nhw’n glust i wrando a deall, ac yn fodd i swyddogion a staff drafod eu meddyliau a’u hemosiynau.

Diben y seminar oedd ehangu cysylltiad Heddlu Dyfed-Powys â chymunedau ffydd yn yr ardal heddlu er mwyn deall y materion sy’n effeithio arnynt fwyaf ac ymdrin â nhw’n well. Trwy ymgysylltu effeithiol, bydd swyddogion a staff mewn gwell sefyllfa i nodi pryderon mewn perthynas â throseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion eraill, ac felly gweithio gyda’r cymunedau i ddatrys y problemau sydd o bwys iddynt.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Simon Powell, “Rydyn ni eisiau archwilio i bartneriaethau gweithio gyda grwpiau ffydd a’u datblygu, er mwyn cefnogi’n gilydd a mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio ar ein cymunedau. Trwy Dîm Caplaniaeth yr Heddlu, cynhaliom y seminar hwn i gychwyn y trafodaethau hynny trwy dynnu sylw at y gwaith da sydd wedi’i wneud hyd yn hyn, ceisio llwybrau newydd ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar ein cymunedau, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd ein cymunedau.