01 Meh 2017

Ymunodd y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Scott Williams, a chyd-yrrwr rali proffesiynol, Nicky Grist, â swyddogion Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys a staff GanBwyll yr wythnos ddiwethaf [Dydd Mercher, 24 Mai 2017], i lansio rali Cymalau Nicky Grist.

 

Bydd GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, yn weladwy iawn wrth ymyl y ffyrdd o gwmpas Llanfair ym Muallt yn ystod y digwyddiad ym mis Gorffennaf, gan anelu at wella diogelwch ar y ffyrdd drwy addysgu gyrwyr ac atal troseddau gyrru.

 

Dywedodd y Rhingyll Ian Price, Heddlu Dyfed-Powys:

 

“Yn draddodiadol, rheoli camerâu cyflymder fuodd rôl Partneriaeth GanBwyll ond nid gyrru ar gyflymder yw unig achos anafiadau ffyrdd. Bydd swyddogion yn gwylio allan am ystod eang o droseddau, gan gynnwys gyrru’n amhriodol, gyrru’n beryglus, goddiweddid tra bod llinellau gwyn cyson, gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol a pheidio â gwisgo gwregys ddiogelwch.”

 

“Dydyn ni ddim eisiau dal neb yn cyflawni trosedd, byddai’n well gennym weld pawb yn gyrru’n ddiogel ac yn gyfreithlon.

 

“Mae cael cefnogaeth Nicky Grist a Scott Williams yn wych. Mae’n bwysig i ni ymgysylltu â’u cefnogwyr a cheisio annog gyrru’n fwy diogel ar y ffyrdd. Os bydd awydd gyrru fel gyrrwyr ceir rali ar ddilynwyr, mae llawer o glybiau chwaraeon moduro ar gael iddynt ymuno â nhw - apeliwn atynt am beidio â gyrru fel gyrrwyr rali ar ffyrdd cyhoeddus.”

 

Mae gan y sêr gysylltiad agos â chwaraeon moduro. Mae Nicky, sy’n gyd-yrrwr rali ceir, wedi cefnogi  GanBwyll am nifer o flynyddoedd, gan hyrwyddo negeseuon am leihau anafiadau ar y ffyrdd, tra bod chwaraewr rygbi Cymru yn berchen ar ei dîm rali ei hun, ac yn eu cyfarwyddo.

 

Dywedodd Scott Williams: “Croesawais y cyfle i gefnogi Cymalau Nicky Grist a Phartneriaeth GanBwyll yn syth. Mae’n bwysig i bobl yrru’n ddiogel i ddigwyddiadau chwaraeon moduro a theithio oddi yno’n ddiogel hefyd, achos bod ni eisiau i bawb fwynhau a chael diwrnod bendigedig allan. Gadewch y  gyrru ar gyflymder mawr i gystadleuwyr y cymalau.

 

“Pan fyddwch yn cystadlu ar stage rali, byddwch ar ffordd gaeedig, rydych yn gwybod bydd dim byd yn gyrru tuag atoch ac rydych mewn car hynod o gryf sy wedi cael ei wneud i gynnwys pob offer diogelwch chwaraeon moduro.

 

“Gan fy mod yn byw yng  ngorllewin Cymru, rwy’n gwneud llawer o filltiroedd ar y ffordd bob blwyddyn, gan gynnwys gyrru i gemau rygbi a gwersylloedd hyfforddi a gyrru i ddigwyddiadau chwaraeon moduro gyda fy nhîm fy hun, Scott Williams Motorsport. Mae’n bwysig i chi yrru’n ofalus ar y ffordd gyhoeddus i gadw’ch hunan yn ddiogel a hefyd i gadw defnyddwyr ffyrdd eraill yn ddiogel.

 

Ychwanegodd Nicky Grist: “Mewn ralio Cymalau mae cystadleuwyr yn cael y cyfle i yrru’n gyflym dan reolaeth, ond mae buddion tymor hir ralio yn gyffredinol yn fwy na’r hyn sy’n digwydd yn y cymalau. Rydych chi angen i’r un cystadleuwyr, eu criwiau gofal, holl swyddogion y digwyddiad a’r gwylwyr i gyd i yrru’n ofalus ac yn gyfrifol ar y ffordd gyhoeddus. Dyna sy’n rhoi argraff i’r trigolion lleol, sy ddim o reidrwydd â diddordeb mewn chwaraeon moduro ac sy’n  mynd o gwmpas eu gweithgareddau penwythnos arferol, o’r hyn sy’n digwydd.

 

“Mae’r bartneriaeth rhwng GanBwyll a Chymalau Nicky Grist am greu argraff bositif iawn a helpu cadw defnyddwyr ffyrdd yn ddiogel, gan gynnwys y sawl sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad,yn ogystal â’r sawl sy ddim yn cymryd rhan.

 

“Os bydd rhywun yn cael ei ysbrydoli gan gyflymder a sgil y gyrrwyr sy’n cystadlu ar Gymalau Nicky Grist, mae cymryd rhan mewn chwaraeon moduron yn ffordd wych i brofi eich gallu gyrru  mewn amgylchedd rheoledig, diogel. Peidiwch byth â’i gwneud ar y ffordd gyhoeddus.”

 

Dywedodd Neil Cross, Clerc Cwrs Cymalau Nicky Grist: “Mae ein perthynas gyda  GanBwyll wedi mynd o nerth i nerth ac mae Clwb Moduro Quinton yn hapus dros ben bod hyn yn parhau am bedwaredd flwyddyn. Rydym yn awyddus i ddangos i’r cymunedau lleol yr ydym yn teithio drwy eu hardaloedd, ein bod yn ystyried eu diogelwch hwythau lawn gymaint â diogelwch y cystadleuwyr sy allan ar y cymalau, ac mae’r bartneriaeth hon yn helpu ni i gyflawni hyn. Bob blwyddyn, gofynnwn i  GanBwyll am adborth ac mae’n dda iawn gen i ddweud eu bod bob amser yn canmol ymddygiad ein cystadleuwyr, ein swyddogion a’n gwylwyr.”

 

Eleni, bydd Cymalau Nicky Grist yn digwydd yn ystod y penwythnos cyn ymgyrch Ffônau Symudol wythnos o hyd [10-16 Gorffennaf 2017.] Bydd yr ymgyrch yn anelu at godi ymwybyddiaeth am  beryglon dal ffonau symudol wrth yrru. Bydd GanBwyll yng Nghymalau Nicky Grist yn dosbarthu bagiau bach CELLslip sy’n datgysylltu signal y ffôn heb orfod newid gosodiadau’r  ffôn.

 

NODIADAU I OLYGYDDION

  •         Bydd Cymalau Nicky Grist 2017 yn digwydd o gwmpas Mynydd Epynt, ger Llanfair ym Muallt, o Ddydd Iau 8 Gorffennaf i Ddydd Gwener 9 Gorffennaf 2017. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch at: http://www.nickygriststages.co.uk/index.php
  •         Capsiwn Llun: o’r chwith i’r dde Karl Protheroe a’r Rhingyll. Ian Price o GanBwyll, Nicola Olsson o Ddiogelwch Ffyrdd Sir Gâr, Scott Williams, Nicky Grist, a’r Cwnstabl Nigel Nelson, Cydlynydd Digwyddiadau Ralïau Ceir, Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys.