10 Gor 2017

Mae rhingyll gwirfoddol o Sir Gaerfyrddin wedi rhoi 500 awr o’i amser i gadw’r gymuned yn ddiogel hyd yn hyn eleni, sy’n swm anhygoel.

Mae’r Rhingyll Gwirfoddol Aled Thomas wedi rhoi tua 19 awr o’i amser bob wythnos er mwyn patrolio Cross Hands, Llanymddyfri a Llandeilo yn 2017.

Mae hyn ar ben ei rôl llawn amser fel archwilydd cerbydau fforensig gyda Heddlu Dyfed-Powys.

Mae Aled, sy’n dad i ddau o blant, wedi gweithio i’r heddlu ers dros 20 mlynedd, ac wedi gwirfoddoli gyda’r Heddlu Gwirfoddol ers 3 blynedd, gan ddod yn rhingyll yn gynharach eleni.

Dywedodd: “O oed ifanc iawn, roeddwn i eisiau bod yn swyddog heddlu, a gweithio fel ymchwilydd gwrthdrawiadau.

“Yn 2007, ymunais â’r uned ymchwilio i droseddau, a bodlonwyd fy mhrif ddyhead i fod yn archwilydd cerbydau fforensig heb ddod yn swyddog heddlu llawn amser. 

“Roeddwn i dal eisiau gwybod sut beth oedd hi i fod yn gwnstabl heddlu allan ar batrôl, ac awgrymodd fy ngwraig fy mod i’n gwirfoddoli fel cwnstabl gwirfoddol.” 

Tair blynedd yn ôl, mi wnaeth Mr Thomas hyfforddi fel Cwnstabl Gwirfoddol, ac nid yw wedi edrych nôl ers hynny.

“Gwnes gais i fod yn gwnstabl heddlu llawn amser, a chefais gynnig swydd, ond gwrthodais y cynnig oherwydd rwy’n caru fy swydd fel archwilydd cerbydau fforensig ac mae gen i’r gorau o ddau fyd.

“Rwy’n medru gweld fy hun yn dilyn gyrfa fel Cwnstabl Gwirfoddol – rhywun sydd ddim yn gwneud y gwaith er mwyn dod yn gwnstabl heddlu yn y pen draw – ond yn sicr, mae’n ffordd dda o brofi bywyd fel swyddog os oes gennych ddiddordeb yn hynny.”

Yn ogystal â gweithio a gwirfoddoli, mae Mr Thomas hefyd yn hyfforddi mewn karate gyda’i wraig a’i blant, ac mae’n edrych ar ennill ei ail Dan.

Felly sut mae’n dod o hyd i gymaint o amser i ymrwymo i fod yn Rhingyll Gwirfoddol?

“Mae yna ddywediad bach rwy’n defnyddio,” meddai. “Does dim angen cyfreithiau ar bobl dda i ddweud wrthynt sut i ymddwyn yn gyfrifol...ond bydd pobl ddrwg bob tro’n dod o hyd i ffordd o gwmpas y cyfreithiau.

“Rwy’n credu y byddwch chi’n dod o hyd i amser i wneud rhywbeth rydych chi’n angerddol amdano, a thrwy siarad â swyddogion gwirfoddol eraill, rwyf wedi canfod ein bod ni gyd eisiau gwneud rhywbeth da ar gyfer y gymuned,” meddai.

“Roeddwn i arfer chwarae rygbi ac roeddwn i’n hyfforddi ddwywaith yr wythnos ar ddydd Iau a dydd Gwener, ac yn chwarae gêm bob dydd Sadwrn,” meddai.

“Mae hynny’n cael ei gyfuno’n amser rhydd i wirfoddoli. Mae rhai o’m horiau eleni’n ymwneud â’m cwrs gyrru ymateb safonol, ond does gen i ddim syniad sut rydw i wedi llwyddo i gyflawni 500 o oriau yn barod.”

“Bydd hi’n flwyddyn brysur oherwydd rwy’n astudio i fod yn ymchwilydd gwrthdrawiadau fforensig ac rwyf wedi cael aseiniadau i’w cwblhau drwy’r flwyddyn ac mae gen i arholiad ym mis Medi, ond byddaf yn parhau i wirfoddoli fel swyddog gyda’r gwasanaeth heddlu gwirfoddol.”

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys 89 Swyddog Heddlu Gwirfoddol o gefndiroedd a galwedigaethau amrywiol, gan gynnwys athro, ymgynghorydd ariannol, peiriannydd, hyfforddwr gymnasteg a swyddog marchnata ar gyfer cwmni theatr. 

Dywedodd y Prif Swyddog Gwirfoddol Cairn Newton-Evans: “Mae gennym dîm ymroddedig o Gwnstabliaid, Rhingylliaid ac Arolygwyr Gwirfoddol sy’n rhoi o’u hamser i helpu i gadw eu cymunedau’n ddiogel.

“Mae’r ffaith bod Aled eisoes wedi rhoi 500 awr i’r heddlu eleni yn gamp aruthrol, a hoffwn ddiolch iddo ar ran y tîm cyfan.”

Er mwyn dilyn gwaith swyddogion gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys a chael gwybod pryd fyddwn ni’n recriwtio rhagor o gwnstabliaid gwirfoddol, dilynwch ni ar Twitter @DPPSpecials @DyfedPowys a thudalen Facebook Dyfed-Powys.