26 Maw 2020

O heddiw (dydd Iau, Mawrth 26) bydd swyddogion yn cynnal patrolau gweladwy ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o weithredu cenedlaethol yn sgil y pandemig Coronafeirws.

Mae’r heddlu’n benderfynol o ostwng yn sylweddol y nifer o bobl sy’n parhau i deithio a chyfarfod yn gymdeithasol er gwaethaf y cyfyngiadau symud a osodwyd gan y llywodraeth.

Bydd patrolau’n cael eu cynnal mewn mannau cyhoeddus a mannau twristiaeth poblogaidd, ynghyd â stopio a holi gyrwyr er mwyn sicrhau mai dim ond y rhai hynny sydd angen teithio sy’n gwneud hynny.

Bydd yr Uned Plismona’r Ffyrdd yn cydweithio gyda Thimau Plismona Bro a chydweithwyr yn Heddlu Trafnidiaeth Prydain i sicrhau bod pawb yn cael y neges. 

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod y sefyllfa dros yr wythnos ddiwethaf wedi newid yn gyflym ond mai hi’n hanfodol bod pobl yn deall beth rydyn ni’n ei wneud a pham,” meddai Arolygydd Plismona’r Ffyrdd Andy Williams.

“Mae ein prif flaenoriaeth yn parhau’r un peth – cadw pawb yn ddiogel. Ond rydyn ni’n galw ar bobl ar draws ardal yr heddlu i’n helpu ni i wneud hynny.

“Mae mwy o bobl ar y ffyrdd yn golygu mwy o debygolrwydd o gerbydau’n torri i lawr neu fod yn rhan o ddamwain, sy’n rhoi straen ychwanegol ar y gwasanaethau brys.

“Ond mae’r rhyngweithiadau ychwanegol hyn hefyd yn cynyddu cyfleoedd y feirws i ledaenu ac yn rhoi bywydau mwy o bobl mewn perygl.”

Ar hyn o bryd, dim ond teithio hanfodol a ganiateir ar draws y DU.

Mae hyn yn cynnwys siopa am hanfodion sylfaenol fel bwyd, ymarfer corff dyddiol, teithio i ac o'r gwaith os ydych yn weithiwr hanfodol, ac os oes gennych wir angen meddygol i fynd allan.

Mae'n rhaid i'r mesurau hyn gael eu dilyn gan bawb. Mae cyngor ar wahân ar gael i unigolion neu gartrefi sy'n ynysu, ac ar gyfer y bobl fwyaf bregus sydd angen eu diogelu.

“Rydyn ni angen i bawb gymryd cyfyngiadau symud cyfredol y gyfraith o ddifrif os ydyn ni’n mynd i ddiogelu pobl fregus a gofalu am y gweithwyr allweddol hynny sy’n cadw’r wlad i fynd,” ychwanegodd yr Arolygydd Williams.

“Hoffen ni hefyd ddiolch i’r rhai hynny sydd eisoes yn arwain drwy esiampl ac yn sicrhau eu bod yn aros gartref ac yn arbed bywydau.”

Meddai’r Prif Arolygydd Jon Cooze o Heddlu Trafnidiaeth Prydain: “Rydyn ni’n falch o fod yn cefnogi ein partneriaid yn Heddlu Dyfed-Powys gydag Ymgyrch Dovecote sydd mewn lle i ddiogelu’r gymuned a’n Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol.

“Mae swyddogion yn cynnal patrolau gweladwy mewn gorsafoedd, yn cefnogi staff y rheilffyrdd ac yn atgoffa’r cyhoedd o’r dwys angen i ddilyn cyngor y llywodraeth – dim ond y rhai hynny y mae eu taith yn hanfodol a ddylai fod yn teithio.

“Gallwch ddisgwyl i ni ofyn i chi a yw eich taith yn hanfodol, ac os nad ydyw, byddwn yn eich annog i aros gartref.

“Rydym yn annog gweddill y cyhoedd yn gryf i wneud y peth iawn a’n helpu ni i arbed bywydau drwy aros gartref ac arafu lledaeniad y feirws.

“Os ydych yn cael unrhyw broblemau ar y rheilffordd, anfonwch neges destun atom ar 61016 neu ffoniwch 0800 40 50 40 a byddwn yno.”

#ArhoswchGartrefArbedwchFywydau

Am ragor o wybodaeth ar Coronafeirws a'r mesurau newydd ewch i llyw.cymru/Coronafeirws. Mae tudalen penodol gyda ni hefyd yn cynnwys gwybodaeth, diweddariadau a chwestiynau cyffredin YMA.