30 Meh 2017

Mae Swyddog Heddlu Dyfed Powys wedi'i enwebu ar gyfer Gwobr Dewrder yr Heddlu cenedlaethol ar ôl iddo achub bachgen 10 oed rhag cerrynt cryf yn yr Afon Gwy.

Bydd gweithredoedd arwrol Cwnstabl Marc Woods yn cael eu cydnabod mewn seremoni briodol ar gyfer Gwobrau Dewrder yr Heddlu y mis nesaf. Dyma fydd yr ail dro ar hugain i’r seremoni ddigwydd.Mae'r gwobrau yn anrhydeddu ac yn cydnabod swyddogion yr heddlu sy wedi cyflwyno gweithredoedd sydd yn eithriadol o ddewr tra buont ar ddyletswydd neu oddi ar ddyletswydd. Ffederasiwn Heddlu Lloegr a Chymru fydd yn cynnal y seremoni, a’r cwmni ‘Police Mutual’ fydd yn ei noddi.

Ar 27 Gorffennaf 2016 dywedodd aelod o’r cyhoedd wrth yr heddlu ei fod wedi clywed sgrechfeydd a gweiddi am help yn dod o gyfeiriad yr Afon  Gwy, sydd yn llifo’n gyfochrog â’r ffordd A44. Siaradodd Cwnstabl Woods â’r person oedd yn gwneud yr alwad, ac aeth dros y tir gwlyb i lan yr afon. Roedd yr afon yn llawn ac roedd y cerrynt yn gryf.

Daeth o hyd i fachgen 10 oed yn cydio wrth graig yng nghanol yr afon. Doedd y bachgen ddim yn gallu symud ac roedd mewn perygl mawr. Roedd tad y bachgen yn bellach i lawr yr afon ac roedd yntau, hefyd, yn cydio wrth graig. Penderfynwyd mai’r bachgen oedd yn flaenoriaeth a thaflwyd llinyn achub iddo. Nofiodd Cwnstabl Woods at y bachgen,a chlymu’r llinyn achub o’i gwmpas, ac wedyn nofio gyda’r bachgen at y lan yr ochr draw.

Tra bod hyn ddigwydd, cyrhaeddodd swyddogion heddlu ychwanegol a swyddogion  y Gwasanaeth Tân ac Achub i achub tad y bachgen. Daeth i’r amlwg mai croesi’r afon oeddy ddau, gyda sachau teithio ar eu cefnau, pan syrthiodd y plentyn i’r afon gyflym. Aeth ei dad i’r dŵr i’w helpu, ond aeth y cerrynt ag ef i ffwrdd hefyd.

Dywedodd cadeirydd Ffederasiwn Heddlu Dyfed Powys, Mark Bleasdale:

“Heb amheuaeth, achubodd gweithredu brys Cwnstabl Woods fywyd y plentyn, ac mae hyn wedi cael ei gydnabod gan y rhai a oedd yn ymwneud â’r digwyddiad a’r rhai oedd yno ar y pryd. Cymerodd risg mawr wrth nofio ar draws yr afon a dangosodd dewrder mawr, heb ofni dim am ei ddiogelwch ei hun.”

Dywedodd yr Uwcharolygydd Huw Meredith, Pennaeth Gweithredoedd Heddlu Dyfed – Powys :

Mae gan Gwnstabl Woods achos i fod yn falch iawn o’r hyn a’i wnaeth wrth fynd i afon gyflym dan amgylchiadau peryglus iawn a mynd â’r bachgen i fan diogel. Gan weithredu mewn ffordd mor anhunanol, ataliodd drasiedi rhag digwydd. Mae pawb yn Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn o’r hyn a’i wnaeth ac mae e’n enwebai telwng ar gyfer Gwobr Ddewrder.

Dywedodd Stephen Mann, Prif Swyddog gweithredol cwmni ‘Police Mutual’: Mae’r “Police Mutual’ yn falch iawn o gefnogi Gwobrau Dewrder yr Heddlu am y nawfed flwyddyn ganlynol.  Byddaf bob amser yn rhyfeddu am weithredoedd dewr swyddogion yr heddlu, ac mae fy nghydweithwyr a finnau yn cael ein hysbrydoli gan eu hymroddiad o hyd.  Maent yn ysbrydoliaeth wirioneddol, ac mae’n fraint ac yn anrhydedd gen i fod yn rhan o’r Gwobrau unwaith eto.”

Mae Cwnstabl Wood wedi cael cymeradwyaeth  gan y Prif Gwnstabl a bydd hefyd yn cael Gwobr y Gymdeithas Ddyngarol Frenhinol.

DIWEDD

30/06/17