08 Chw 2018

Mae Swyddog Heddlu Gwirfoddol wedi bod yn cofio rhai o’i sifftiau mwyaf cofiadwy wrth i recriwtio agor ar gyfer Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys.

Mae Haydn Bradley-Davies wedi bod yn Gwnstabl Gwirfoddol ers Gorffennaf 2016, ac yn 19 oed ef oedd yr ifancaf o’r rhai a dderbyniwyd yr un adeg ag ef. Y mae nawr yn gwirfoddoli rhwng 30-40 awr yr wythnos yn gweithio ar batrôl ar strydoedd Aberystwyth.

Swyddogion heddlu gwirfoddol yw Cwnstabliaid Gwirfoddol, ac mae ganddynt yr un grymoedd a’r un lifrai â swyddogion arferol. Maent yn mynd ar batrôl ar droed ac mewn ceir, gallant gael eu hanfon i ddigwyddiadau’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol, i anhrefn cyhoeddus ac ymosodiadau, ac mae ganddynt y grym i arestio. Yr unig wahaniaeth yw bod yr amser y maent yn ei roi i’r heddlu – sef lleiafswm o 16 awr y mis – yn wirfoddol.

Ymgeisiodd y Cwnstabl Gwirfoddol Bradley-Davies i’r Cwnstabliaeth Gwirfoddol ar ôl gwylio rhaglen deledu yn ystod y dydd, yn y gobaith o gael blas o fywyd fel swyddog heddlu. Y mae nawr yn gwirfoddoli ochr yn ochr â’i swydd amser llawn gyda Llywodraeth Cymru.

Dywedodd: “Rwy’n cofio fy sifft gyntaf yn dda - wnes i ddim cychwyn ar noson dawel. O fewn awr cawson ni’n galw i dafarn yn y dre lle'r oedd rhywun wedi eu tywys allan gan eu bod yn creu stŵr. Yn hwyrach aethon ni lan i Fachynlleth gyda taser gan fod rhywun yn gwneud bygythiadau gyda chyllell.”

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn mynd allan ar batrôl gyda swyddogion arferol, mae ganddynt y grym i arestio, ac maent yn cael boddhad enfawr o roi eu hamser i helpu eraill. Gallant gael eu galw i bob math o ddigwyddiadau, o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ddifrod troseddol, i ymosodiadau difrifol, a dydyn nhw byth yn gwybod beth ddaw yn ystod eu sifft. Maent yn cael eu cefnogi gan swyddogion arferol, ac yn cael swyddogion mwy profiadol yn bartneriaid iddynt.

“Un o fy sifftiau mwyaf cofiadwy oedd pan roedd nwy yn gollwng yn Llanidloes, felly aethon ni lan ar ymateb brys,” meddai’r Cwnstabl Gwirfoddol Bradley-Davies.

“Fe wnaethon ni ymdrin â hwnnw a throi’n ôl am Aberystwyth. Wrth i ni ddod nôl drwy’r dref dyma rywun yn chwifio arnon ni i stopio gan ddweud bod tân. Roedd y tân yn ei anterth, felly roedd yn rhai i ni symud pobl o’r adeiladau o amgylch – dyw hi ddim yn sifft y gwna i anghofio!”

Mae recriwtio ar gyfer Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys ar agor o ddydd Llun, Chwefror 5 hyd at ddydd Mercher, Mawrth 7, a byddai’r Cwnstabl Gwirfoddol Bradley-Davies yn ei argymell i unrhyw un a fyddai’n hoffi profi bywyd fel swyddog heddlu.

“Rwy wrth fy modd ag e,” meddai. “Rydych chi’n cael gweithio gyda chriw gwych o bobl, ac yn dod yn ffrindiau gyda nhw. Nid yn unig hynny, ond rydych chi’n dysgu llawer am eich hun – rydych chi’n dod i wybod beth yw eich cryfderau a’ch gwendidau.”

“Mae llawer o bobl yn meddwl mai brysio o amgylch yn arestio pobl yr ydyn ni, ond nid dyna yw’r gwaith. Rydyn ni’n ymdrin â phobl sy’n dioddef o salwch meddwl, pobl mewn sefyllfaoedd tyngedfennol, ac rydyn ni’n gweld pobl ar adegau anoddaf eu bywydau. Rydych chi’n cael gwneud gwir wahaniaeth.”

I ymgeisio, rhaid i chi fod dros 18 oed ond does dim terfyn oedran uwch, cyhyd â’ch bod yn ffit yn gorfforol ac yn gallu pasio’r prawf dygnwch (blîp) ar lefel 5.4.

Bydd y rhai hynny sy’n llwyddiannus yn eu cais, yn pasio fetio, prawf meddygol a phrawf ffitrwydd yn derbyn saith penwythnos o hyfforddiant cychwynnol yn y Pencadlys, sy’n ymdrin ag agweddau o’r gyfraith, hyfforddiant diogelwch personol, technegau atal, rheoli gwrthdaro, senarios chwarae rôl, hyfforddiant ar systemau’r heddlu, ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, dulliau stopio a chwilio a chwilio safonol.

Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant unwaith y mis yn rhanbarthol, lle adeiladir ar eu gwybodaeth. Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cychwyn llenwi gweithlyfrau o ddiwrnod cyntaf eu hyfforddiant, ac yn parhau i weithio ar y rhain yn eu rhanbarthau – unwaith y maent wedi cwblhau eu gweithlyfrau ac i’r llyfrau hynny gael eu cymeradwyo a’u llofnodi mae’r cwnstabliaid yn cyrraedd statws patrôl annibynnol.

Dilynwch @DPPSpecials ar Twitter, Heddlu Dyfed Powys Police ar Facebook, neu ewch at https://www.dyfed-powys.police.uk/en/join-the-police/special-constables/ i gael gwybodaeth ynghylch ymgeisio.

*Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ond yr hoffech wybod mwy cyn ymrwymo, anfonwch e-bost at y Cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona, Adele Jones ar @dyfed-powys.pnn.police.uk