11 Ebr 2019

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Llun 30 Hydref 2017, bu tân erchyll yn Fferm Pointyn, Llangamarch, a bu farw tad a phump o’i blant ifanc. Yn wyrthiol, goroesodd tri phlentyn y tân. Wynebodd swyddogion heddlu a’r gwasanaeth tân amgylchiadau heriol iawn yn lleoliad y digwyddiad yn ystod y dyddiau a’r wythnosau’n dilyn y tân.

Roedd natur y tân mor ddifrifol, bu heriau sylweddol o ran adfer gweddillion yn y lleoliad, a chymerodd cryn dipyn o amser i wneud hyn. O’r cychwyn cyntaf, y teulu oedd blaenoriaeth pob partner a oedd yn gweithio yn lleoliad y tân, ac adfer cyrff yn barchus ac urddasol oedd canolbwynt eu hymdrechion bob amser.

Er waethaf canlyniad trychinebus y digwyddiad, mae’r ffaith bod pob asiantaeth wedi cydweithio yn ystod yr ymateb i’r tân, a’r canlyniadau, yn dyst i waith caled ac ymrwymiad aelodau staff a gwirfoddolwyr pob asiantaeth.

Heno (nos Iau 11 Ebrill), cynhelir seremoni wobrwyo ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys i gydnabod gweithredoedd swyddogion a staff o heddluoedd Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru, yn ogystal â staff asiantaethau partner, gan gynnwys y Gwasanaeth Tân, y Fyddin, Crwner EM, Patholegydd y Swyddfa Gartref, Tîm Adnabod Dioddefwyr Trychineb y DU, Cyngor Sir Powys a Cellmark Forensics. Bydd cynrychiolwyr o’r asiantaethau hyn yn bresennol heno.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins, “Mae’r swyddogion a’r staff sy’n cael eu gwobrwyo heno â thystysgrifau o gymeradwyaeth wedi dangos dewrder, proffesiynoldeb ac ymrwymiad tuag at ddyletswydd yn ystod digwyddiad anodd a heriol lle collodd pum plentyn a’u tad eu bywydau mewn tân yn eu cartref yn Llangamarch, Powys. Hoffwn estyn fy niolch personol i bawb sy’n derbyn gwobr am y dewrder a ddangoswyd ganddynt. Mae eu cyflawniadau’n atgoffa pawb ohonom am lefel y gwaith, ymdrech a chefnogaeth a roddwyd yn ystod y digwyddiad trasig hwn ac wedi hynny.

“Yn ogystal, rwy’n ymwybodol o’r gefnogaeth arbennig a roddwyd gan deulu a ffrindiau, ac rwy’n cydnabod y rhan bwysig maen nhw’n chwarae ym mywydau’r rhai sy’n derbyn tystysgrifau heno i’w galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r gymuned. Mewn digwyddiadau trawmatig fel hyn, gall eu cefnogaeth wneud byd o wahaniaeth.

“Gwn fod y teulu a gollodd eu hanwyliaid mewn amgylchiadau mor drallodus yn ddiolchgar iawn i bawb a oedd yn gysylltiedig â’r achos am eu hymdrechion, ac maen nhw wedi mynegi eu diolch yn gyhoeddus. Nhw oedd prif flaenoriaeth pawb sy’n derbyn tystysgrif o gymeradwyaeth heno bob amser.”  

Y rhai a dderbyniodd Tystysgrifau o Gymeradwyaeth

Uwch Reolwr Adnabod

Y Prif Uwch-arolygydd Tony Brown – Heddlu De Cymru

Dirprwy Reolwr Adnabod

Y Ditectif Uwch-arolygydd Gary Phillips – Heddlu Dyfed-Powys

Rheolwr Adfer Tystiolaeth yn Lleoliad Digwyddiad

Yr Arolygydd 3369 Rob Gwynne-Thomas – Heddlu De Cymru

Timoedd Adnabod Dioddefwyr Trychineb

Aelodau Tîm Adnabod Dioddefwyr Trychineb Heddlu Dyfed-Powys

Yr Arolygydd Ashley Brice

Rhingyll Heddlu 1095 Gavin Phillips

Rhingyll Heddlu 252 Shane Davies

Cwnstabl Heddlu 1003 Wayne Clark

Cwnstabl Heddlu 154 Thomas Draycott

Cwnstabl Heddlu 345 James Lang

Cwnstabl Heddlu 410 Matthew Palmer

Cwnstabl Heddlu 536 Liz Kempster

Cwnstabl Heddlu 501 Neil Rutter

Cwnstabl Heddlu 916 Bob Beaman

Staff Heddlu Jessica Orchard

 

Aelodau Tîm Adnabod Dioddefwyr Trychineb Heddlu Gwent

Y Ditectif Arolygydd Nicola Williams

Ditectif Ringyll 1227 Steven Thomas

Rhingyll Heddlu 544 Ewen Smith

Cwnstabl Heddlu 767 Kevin Donovan

Ditectif Gwnstabl 87 Lesley Cheverton

Cwnstabl Heddlu 1528 Lloyd Davies

Cwnstabl Heddlu 944 Rebecca Hamilton

Ditectif Gwnstabl 1279 Ceri O’Brien

Ditectif Gwnstabl 102 Jonathan Parkinson

Mr. Peter Gibbons

Aelodau Tîm Adnabod Dioddefwyr Trychineb Heddlu De Cymru

Rhingyll Heddlu 3347 Fiona Haggerty

Rhingyll Heddlu 4922 Kelly Thomas

Rhingyll Heddlu 998 Malcolm Burr

Rhingyll Heddlu 2460 Robert Elmer

Cwnstabl Heddlu 3589 Chris Howells

Cwnstabl Heddlu 644 Roger Bickerstaff

Cwnstabl Heddlu 3989 Clair Griffith

Cwnstabl Heddlu 1334 Angharad Willmett

Cwnstabl Heddlu 3991 Paul Hall

Cwnstabl Heddlu 5710 Sally Crouch

Cwnstabl Heddlu Gerard McKay

Cwnstabl Heddlu 3835 Jason Forkin

Cwnstabl Heddlu 4414 Nicola Lewis

Cwnstabl Heddlu 4708 Carl Johnson

Staff Heddlu (51929) Joanna Gibson

Staff Heddlu (54985) Jenna Watts

Staff Heddlu (55189) Joanna Laver

Staff Heddlu (55182) Donnia Evans

Staff Heddlu (52882) Nerys Davies

Staff Heddlu (54637) Angharad Davies

Swyddog Delweddu Fforensig

Y Prif Swyddog Delweddu Fforensig Russell Gardner – Heddlu De Cymru /Heddlu Gwent

Anthropolegwyr Fforensig

Julie Roberts                     -         Cellmark Forensics

Linda Ainscough                -         Cellmark Forensics

Dominic Monaghan            -         Cellmark Forensics

Uwch Swyddog Ymchwilio

Y Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin – Heddlu Dyfed-Powys

Dirprwy Uwch Swyddog Ymchwilio

Y Ditectif Arolygydd Adam Ellis – Heddlu Dyfed-Powys

Swyddogion Cyswllt Teulu

Ditectif Ringyll 280 Zoe Powell                 -          Heddlu Dyfed-Powys

Ditectif Gwnstabl 885 Michelle Beeson         -          Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 971 Ailsa Lawton                   -          Heddlu Dyfed-Powys

Swyddogion Cyfweld

Ditectif Ringyll 527 Christine Beaton         -         Heddlu Dyfed-Powys

Ditectif Gwnstabl 714 Rebecca Saunders    -          Heddlu Dyfed-Powys

Rheolwr Lleoliadau Trosedd

Y Rheolwr Lleoliadau Trosedd Kath Suttie                -         Heddlu Dyfed-Powys

Ymchwilwyr Lleoliadau Trosedd

Yr Ymchwilydd Lleoliadau Trosedd Rachel Wall                          -         Heddlu Dyfed-Powys

Yr Ymchwilydd Lleoliadau Trosedd Liz Crockett                         -         Heddlu Dyfed-Powys

Ymchwilwyr Tân

Paul Ryder                        - Cellmark Forensics

David Hancock                  - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Andrew Richards               - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Tîm Chwilio ac Achub Trefol y Gwasanaeth Tân

Gwobr Tîm – I’w chyflwyno ar ran y tîm i:

Y Rheolwr Gwylio Kevin Hughes – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Comander Aur Rheoli Lleoliadau a’r URS

Yr Uwch-arolygydd Jon Cummins      -         Heddlu Dyfed-Powys

Comander Arian Rheoli Lleoliadau a’r URS

Y Prif Arolygydd Matt Scrase         -         Heddlu Dyfed-Powys

Cydlynydd Logisteg Lleoliadau

Cwnstabl Heddlu 41 Lyndon Heard         -         Heddlu Dyfed-Powys

Swyddog Logisteg a Diogelu Lleoliadau

Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu 8073 Gareth Morris  -         Heddlu Dyfed-Powys

Swyddog Logisteg a Diogelu Lleoliadau

Cwnstabl Gwirfoddol 7048 Tyler Griffiths    -         Heddlu Dyfed-Powys

Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch

Mr. Steve Bergiers             -         Heddlu Dyfed-Powys

Swyddogion Rheoli Adeiladau Cyngor Sir Powys

Mr. Ian Maddox                 -         Cyngor Sir Powys

Mr. Nigel Davies                -         Cyngor Sir Powys

Mr. Alastair Edwards          -         Cyngor Sir Powys

Iechyd Galwedigaethol

Tracie McKelvie                 -         Heddlu Dyfed-Powys

Jayne Timmins                  -         Heddlu Dyfed-Powys

Caplaniaeth yr Heddlu

Y Parchedig Tom Evans        -         Heddlu Dyfed-Powys

Cydlynydd Gweithrediadau Corffdy’r Heddlu

Y Ditectif Arolygydd Jacqui Lovatt -         Heddlu Dyfed-Powys

Dirprwy Gydlynydd Gweithrediadau Corffdy’r Heddlu

Y Ditectif Arolygydd Cameron Richie       - Heddlu Dyfed-Powys

Tîm Adnabod Dioddefwyr Trychineb y Corffdy

Yr Ymchwilydd Lleoliadau Trosedd Mark Ponting                -         Heddlu Dyfed-Powys

Yr Ymchwilydd Lleoliadau Trosedd Alex Morgan                 -         Heddlu Dyfed-Powys

Yr Ymchwilydd Lleoliadau Trosedd Rebecca Robinson        -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 213 Hannah Thomas   -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 478 Matthew Harris     -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 437 Kate Griffiths        -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 660 Richard Williams   -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 345 Jamie Lang           -         Heddlu Dyfed-Powys

Cwnstabl Heddlu 916 Bob Beaman         -         Heddlu Dyfed-Powys

 

Prif Gwnstabl Mark Collins yn cyflwyno tystysgrif o gymeradwyaeth i rai o'r derbynwyr

Prif Gwnstabl Mark Collins yn cyflwyno tystysgrif o gymeradwyaeth i rai o'r derbynwyr