27 Ion 2014

Yn ddiweddar, mae’r heddlu wedi gweld cynnydd bach iawn yn nifer y lladradau o gwmpas ardal Cilgeti. Dymuna’r heddlu atgoffa perchnogion tai a modurwyr i ddilyn rhai camau syml er diogelwch.

“Yn aml, mae siediau gardd a cherbydau heb eu diogelu’n dargedau hawdd ar gyfer troseddwyr,” meddai’r Arolygydd Mark McSweeney. “Mae hyn o bryder mawr i’r heddlu gan fod modd atal dwyn o siediau drwy gymryd camau diogelwch rhesymol. Rydym yn annog pobl i osod cloeon o ansawdd da ar bob sied gardd a hefyd i farcio’u heiddo gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru. Sicrhewch fod cerbydau wedi’u cloi, a pheidiwch â gadael nwyddau gwerthfawr mewn golwg. Os oes gennych gefn lori neu fan ar agor, meddyliwch am yr hyn sydd mewn golwg. Gallai lladron sy’n barod i gymryd mantais fynd â’ch teclynnau a’ch  offer os nad ydynt wedi’u diogelu. ”

Er mwyn gwella diogelwch a lleihau’r perygl o ddioddef trosedd, ystyriwch y canlynol:

  • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
  • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
  • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
  • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i’r sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel. Dylid gosod cloeon ar ffenestri hefyd
  • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
  • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
  • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
  • Ystyriwch osod larwm i’r sied
  • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
  • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

“Mae lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed-Powys,” meddai’r Rhingyll McSweeney. “Anogir deiliaid tai i wella diogelwch drwy gymryd rhai mesurau syml er mwyn helpu i leihau trosedd. Os ydych eisiau rhagor o gyngor ynglŷn â’r mater, byddem yn eich annog i gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol.”