25 Tach 2013

Mae swyddogion Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog wedi cynnal ymgyrch tri diwrnod o hyd a oedd yn mynd i’r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardaloedd problemus allweddol.
Roedd yr ymgyrch yn cynnwys cyfres o batrolau amlwg, gyda swyddogion o Ystradgynlais yn derbyn cymorth cydweithwyr o Aberhonddu. Ymgysylltodd swyddogion â dros 100 o bobl ifainc, ac ymwelsant â’r clwb ieuenctid.
Arweiniodd yr ymgyrch at y canlyniadau canlynol:
• Rhoddwyd rhybudd i unigolyn ifanc 16 oed ynglŷn â defnyddio beic ar balmant.
• Adroddwyd am drosedd o ddifrod troseddol i gerbyd yn yr ardal. Canfuwyd a mechnïwyd y troseddwr.
• Stopiwyd pedwar cerbyd ac fe’u rhybuddiwyd am gerddoriaeth uchel.
• Gwelwyd fod gan un cerbyd wadn yn is na 1.6mm. Cyhoeddwyd hysbysiad cosb benodedig.
• Cyhoeddwyd hysbysiad cosb benodedig i un gyrrwr am fod â disbyddwr swnllyd.
• Rhoddwyd rhybudd Adran 59 i un troseddwr ymddygiad gwrthgymdeithasol mynych mewn perthynas â’i ffordd o yrru.
“Roedd yr ymgyrch hon yn gyfnod o weithgarwch dwys yn y dref, ac mae hi wedi arwain at adborth cadarnhaol,” meddai’r Rhingyll Adele Pitt. “Hoffwn sicrhau preswylwyr y bydd ein swyddogion lleol yn parhau i fod yn wyliadwrus o ran mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Ystradgynlais, a byddwn yn annog pobl i riportio unrhyw ddigwyddiadau o bryder i ni. Medrwch wneud hyn drwy alw 101.”