23 Ion 2015

Mae tua 500 o swyddogion rheng flaen wedi derbyn ffonau clyfar sy’n eu galluogi i gyflawni’r rhan fwyaf o’u dyletswyddau plismona pob dydd pan fyddant allan ar batrôl.

Bydd y ffigwr hwn yn codi i 650 erbyn mis Ebrill.

Mae’r nodiaduron Samsung Galaxy 3 wedi disodli’r llyfr nodiadau poced traddodiadol ac mae modd eu defnyddio ar gyfer amryw o ddyletswyddau, gan gynnwys cofnodi troseddau, gwiriadau heddlu, cofnodi gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd a rhybuddion canabis ar y stryd.

Dywedodd PC Ben Ashton, swyddog plismona’r ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin a hyfforddwr plismona digidol symudol, “Mae’r ddyfais newydd yn newid y ffordd y mae swyddogion heddlu rheng flaen yn cynnal eu busnes yn llwyr. Gellir gwneud pob dim pan fyddwn ar hyd y lle, ac mae hynny’n ein galluogi i ddarparu presenoldeb heddlu llawer mwy amlwg ar y strydoedd.”

“Mae llawer llai o waith papur sy’n cymryd amser, llai o angen mynd yn ôl i’r orsaf heddlu er mwyn cwblhau rhai tasgau penodol, a phroses llawer symlach ar gyfer cwblhau ffurflenni, datganiadau tystion ac adroddiadau trosedd, a’u symud ymlaen.”

Mae cyflwyno dyfeisiau llaw i’r heddlu’n rhan o’r strategaeth i fod yn gwbl ddigidol erbyn 2016.

Ar hyn o bryd, mae swyddogion heddlu sydd newydd eu recriwtio’n derbyn hyfforddiant ynghylch sut i ddefnyddio’r dyfeisiau, a nhw fydd y rhai cyntaf i beidio â defnyddio’r llyfr nodiadau poced traddodiadol yn ystod eu gyrfa gyda’r heddlu.

Dywedodd Catherine Davies, Rheolwr Prosiect Plismona Digidol Symudol, “Mae hyn yn newid diwylliannol anferth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys ac yn un sydd wedi derbyn ymateb cadarnhaol gan y rhan fwyaf o swyddogion heddlu sydd wedi derbyn y dyfeisiau.

“Bydd Plismona Digidol Symudol yn galluogi’r Heddlu i arbed arian ar adeg pan mae pob ceiniog yn cyfrif ac yn lleihau amser gweinyddu mewn gorsafoedd heddlu ar gyfer ein swyddogion rheng flaen gan eu galluogi i dreulio mwy o amser allan yn eu cymunedau lle mae eu hangen fwyaf.

“Mae’r cyhoedd yn gofyn yn aml am bresenoldeb heddlu cryfach yn eu cymunedau, a bydd defnyddio’r dechnoleg newydd hon yn caniatáu i hyn ddigwydd.”

Mae datblygiadau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol o ran Plismona Digidol Symudol yn cynnwys ceisiadau arfau saethu, chwilio am bobl sydd ar goll a Datrysiadau Cymunedol Oedolion ar gyfer mân droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.