18 Hyd 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno model plismona newydd; un sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r materion sydd â’r effaith fwyaf ar fywydau pob dydd pobl. Y problemau sy’n digwydd dro ar ôl tro a’r rhai sy’n aml yn achosi’r niwed mwyaf i’r bobl hynny sydd fwyaf agored i niwed.

Mae’r strwythur newydd yn gweld y timoedd plismona bro presennol yn dod at ei gilydd mewn niferoedd mwy, gan roi cyfle gwell i swyddogion, cymunedau ac eraill sy’n gyfrifol am gynnal diogelwch ac ysbryd cymunedol, ddod o hyd i ddatrysiadau sy’n gweithio yn y tymor hir.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Vicki Evans:

“Ni allwn barhau i ymladd ein ffordd drwy alwadau ein cymunedau am gymorth. Trwy ddatrys problemau ac ymgysylltu cymunedol gwybodus, bydd y strwythur bro newydd yn lleihau’r galw hirdymor am swyddogion ac yn cyflwyno canlyniadau cadarnhaol a chynaliadwy ar gyfer ein cymunedau.”

Mae’r timoedd plismona bro newydd, sy’n cynnwys swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu (SCCH), yn cael eu hadnabod fel timoedd datrys problemau. Maen nhw wedi’u hyfforddi i ymchwilio i’r rheswm pam fod rhywbeth wedi digwydd yn hytrach nag adnabod sut mae rhywbeth wedi digwydd yn unig.

Trwy adnabod achosion problemau, a deall effaith y problemau hynny, y nod yw rhoi ymyriadau ar waith er mwyn rheoli digwyddiadau mynych neu atal problemau sy’n aml yn arwain at niwed pellach rhag gwaethygu.

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Evans:

“Mae plismona bro da wrth wraidd y ffordd rydyn ni’n amddiffyn y cyhoedd, atal trosedd, ac yn bodloni heriau plismona heddiw. Rhan hollbwysig a chyson ein system blismona gyfan ydyw.

“Rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n gweithio, ac wedi gwneud ambell benderfyniad dewr. Nid yw gwneud dim a pharau fel ag yr ydym yn opsiwn. Bydd y model yn cael ei fonitro’n ofalus, ac rydyn ni’n agored i adborth ac awgrymiadau pellach ar gyfer gwella."

Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn gobeithio y bydd gweithio yn y ffordd amgen hon, sydd yn unol â chanllawiau ar gyfer arfer gorau sydd wedi’u gosod yn genedlaethol ar gyfer plismona, yn lleihau galwadau mynych gan aelodau o’r cyhoedd, sy’n aml yn rhwystredig.

Mae’r heddlu hefyd yn awyddus i ddweud bod rôl glir ar gyfer cymunedau o fewn y model newydd hwn. Er mwyn datrys problemau’n effeithiol, mae swyddogion yn aml yn dibynnu ar wybodaeth gan y cyhoedd er mwyn creu darluniau cyfan. Mae’n rhaid i’r cymunedau weithio gyda ni er mwyn rhannu eu pryderon a dweud wrthym beth maen nhw’n gwybod.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Rwy’n gobeithio y bydd cymunedau lleol yn gweld mantais y newidiadau hyn, a byddaf yn gwrando ar yr adborth â diddordeb wrth i’r newid hwn gael ei gyflwyno.

“Mae’r Prif Gwnstabl yn fy sicrhau bod presenoldeb plismona bro ym mhob ardal yn awr, ac mae pob un ohonynt yn cael eu cefnogi gan dimoedd ymateb, CID, unedau plismona bro ac adnoddau arbenigol eraill. Mae pob aelod tîm wedi derbyn hyfforddiant mwy manwl mewn datrys problemau, bregusrwydd ac ymchwilio, ac o fewn pob tîm, mae ymgynghorwyr atal trosedd sy’n medru cynghori ynghylch lleihau troseddau a chefnogi dioddefwyr mewn perthynas â thargedu dwys.”

Mae pob aelod tîm wedi derbyn hyfforddiant mwy manwl mewn datrys problemau, bregusrwydd ac ymchwilio, ac o fewn pob tîm, mae ymgynghorwyr atal trosedd tactegol sy’n medru cynghori ynghylch lleihau troseddau a chefnogi dioddefwyr mewn perthynas â thargedu dwys.