30 Mai 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu’r Together Festival i Gaerfyrddin y penwythnos hwn, ac mae’n awyddus i’r rhai a fydd yn mynychu’r ŵyl fwynhau eu hymweliad yn ddiogel. Byddwn ni’n deg ond yn gadarn, a’n nod yw helpu’r ŵyl i redeg mor esmwyth a diogel â phosibl. Gan hynny, hoffwn atgoffa ymwelwyr am rai negeseuon atal trosedd cyn y digwyddiad er mwyn diogelu eu hunain a’u heiddo.

Peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr yn y babell
Peidiwch â defnyddio clo clap ar eich pabell
Gadewch eich pabell yn anniben
Sicrhewch nad yw bagiau neu unrhyw eitemau eraill yn eich pabell yn gallu cael eu hadnabod a’u dwyn yn hawdd.
Meddyliwch am eich pabell fel cartref
Os ydych i ffwrdd o’ch pabell gall eraill gadw llygad arno ar eich rhan. Os ydych yn cyflwyno’ch hun ac yn sgwrsio gyda digon o bobl o’ch cwmpas, byddwch yn adnabod rhywun dieithr yn hawdd.
Sefydlwch system gwarchod cymdogaeth bychan
Efallai ei fod yn swnio’n hurt, ond mae profiad yn dangos mai’r gwersylloedd gorau a mwyaf cyfeillgar yw’r rhai lle y mae pobl wedi gwneud ymdrech i’w gwneud nhw felly.
Nodwch eich cod post ar eitemau
Ystyriwch beth rydych yn mynd gyda chi a beth rydych chi’n bwriadu gwneud ag ef
Gadewch dechnoleg drud adref
Rhannwch eich cardiau a’ch arian yn ddau gelc
Cofnodwch eich ffôn gyda chwmni’r rhwydwaith.
Cadwch gofnod o’ch rhif cofrestru (IMEI) a’ch rhif ffôn. Cadwch y rhain mewn lle diogel ar wahân i’ch ffôn. Gallwch gael gafael ar eich rhif IMEI (rhif cyfresol 15-digid) drwy fwydo *#06# i mewn i’r rhan fwyaf o ffonau neu drwy edrych y tu cefn i fatri eich ffôn. Cofrestrwch eich ffôn gydag Immobilise, cofrestr rhad ac am ddim fwya’r byd ar gyfer meddiannau a pherchnogaeth.
Peidiwch â gadael i sylweddau anghyfreithlon ac alcohol ddifetha eich penwythnos!
Mae’n rhaid i’r rhai sy’n mynd i’r digwyddiad gael eu chwilio cyn y cânt fynd mewn. Bydd amryw o dimoedd ar ddyletswydd mewn iwnifform ac mewn dillad plaen ar ddyletswydd drwy gydol y digwyddiad. Peidiwch â chymryd y risg o gael eich arestio neu eich gwahardd o’r digwyddiad drwy ymddwyn yn amhriodol. Mae’r lleiafrif ohonoch sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn difetha mwynhad eraill ac efallai y cewch eich gwahardd o’r ardal.
Peidiwch â gadael unrhyw eiddo mewn golwg yn eich car
Sicrhewch eich bod yn cloi’ch car
Riportiwch ymddygiad amheus
Peidiwch ag arddangos eich eitemau gwerthfawr
Cadwch nhw o’r golwg ar gortyn neu strap. Gyda’ch sylw wedi’i hoelio ar y llwyfan, gall lladron poced eich targedu. PEIDIWCH â chadw waledi nac arian mewn pocedi cefn. Pocedi gyda sipiau sydd orau.
Cadwch at y prif lwybrau ar y safle gyda’r nos ar ôl iddi dywyllu

Rhaid pwysleisio bod y perygl o ddioddef trosedd yn fach; ond drwy fod yn ymwybodol o’r sefyllfa, gall pawb ymlacio a mwynhau’r ŵyl yn fwy. Sicrhewch eich bod yn riportio unrhyw droseddau neu ymddygiad amheus i’r heddlu, stiwardiaid neu staff diogelwch.