13 Awst 2014

Yn ddiweddar, daeth asiantaethau yn Sir Gaerfyrddin at ei gilydd er mwyn trafod y cyfle sydd ganddynt ar gyfer trawsnewid bywydau troseddwyr yn Sir Gaerfyrddin, gyda lansiad y Cynllun Rheoli Troseddwyr yn Integredig (IOM).

Mae IOM yn ymwneud â rheoli dwys ar droseddwyr uchel eu blaenoriaeth sy’n peri’r lefelau uchaf o risg, bygythiad a niwed i’n cymuned trwy adnabod y ffactorau a allai arwain at droseddu. Mae’n anelu i leihau trosedd, lleihau lefelau o aildroseddu, gwella hyder y cyhoedd yn y system cyfiawnder troseddol a mynd i’r afael ag eithrio troseddwyr a’u teuluoedd.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan Tony Kirk, Arweinydd IOM Llywodraeth Cymru; Kate Thomas, Rheolwr Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin; Ella Rabaiotti, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, a’r Uwch-arolygydd Robyn Mason, Comander Plismona Tiriogaethol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Cymerodd y cynrychiolwyr ran mewn cyfarfod dull ‘caru carlam’ gyda’r asiantaethau a’r arbenigwyr IOM er mwyn darganfod mwy am y cynllun a’r rhan fedrant chwarae mewn helpu i drawsnewid bywydau troseddwyr a lleihau trosedd a throseddu yn Sir Gaerfyrddin.

Meddai Ella Rabaiotti, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, “Roedd yn ddigwyddiad arbennig ar gyfer arddangos sut y mae’r Gwasanaeth Prawf, yr Heddlu a phartneriaid yn cydweithio er mwyn lleihau aildroseddu yn Sir Gaerfyrddin. Trwy weithio wyneb yn wyneb bob dydd, rydym yn ymdrin â throseddwyr yn fwy effeithiol, gan ddarparu’r ymyriadau a’r gorfodi sydd angen. Gwahoddodd y lansiad bartneriaid eraill i ddysgu am ein gwaith ac edrych ar gyfleoedd newydd ar gyfer mynd i’r afael ag achosion sylfaenol troseddu.” 

Cynghorodd y Cynghorydd Pam Palmer, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin fod “Rheoli troseddwyr wedi bod yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin ers i ni ffurfio Grŵp Llywio amlasiantaeth yn 2006 er mwyn mynd i’r afael â’n troseddwyr mynych uchelaf eu blaenoriaeth. Ymgorfforwyd y flaenoriaeth honno o ran rheoli troseddwyr ymhellach pan roddwyd dyletswydd statudol i bob Partneriaeth Diogelwch Cymunedol i leihau aildroseddu, gan droseddwyr ifainc a throseddwyr sy’n oedolion.  Mae manteision gweithio gyda’n troseddwyr pennaf yn glir – os ydyn ni’n targedu’r rhai sy’n cyflawni’r nifer mwyaf o droseddau, byddwn ni’n lleihau lefelau trosedd – ac effaith troseddu ar ein cymunedau. A dyna yw ein nod – gwneud ein cymunedau’n fwy diogel.”

Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Robyn Mason, Comander Heddlu ar gyfer Sir Gaerfyrddin, “Mae Trawsnewid eisoes wedi cael effaith sylweddol ar ymddygiad troseddwyr mynych uchel eu blaenoriaeth yn Sir Gaerfyrddin, er lles pawb o fewn ein cymuned. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau sydd wedi’u cyflawni a pharhau i gefnogi’r unigolion hynny sydd wir eisiau trawsnewid eu bywydau, ac yn yr un modd, targedu’r rhai sy’n parhau i aildroseddu. Ein blaenoriaeth o hyd o ran Trawsnewid yw atal trosedd ac aildroseddu er mwyn diogelu cymunedau Sir Gaerfyrddin.”

Nodiadau i Olygyddion

Roedd y gynulleidfa’n cynnwys nifer fawr o gynrychiolwyr o asiantaethau partner, gan gynnwys Heddlu Dyfed-Powys, Cyngor Sir Caerfyrddin, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Prism Cymru, Y Gwasanaeth Carchardai, Canolfan Byd Gwaith, Caer Las Cymru, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ymysg eraill.