14 Hyd 2016

Mae tîm cydlynu amlasiantaeth, sy’n cael ei arwain gan Heddlu Dyfed-Powys, yn cyfarfod yn rheolaidd i sicrhau bod rheolaeth traffig yn cael ei reoli’n effeithiol, a bod pob posibilrwydd wedi’i ystyried, wrth baratoi ar gyfer cau’r A48 i’r ddau gyfeiriad o 7 o’r gloch nos Wener 14 Hydref i 6 o’r gloch fore ddydd Llun 17 Hydref.

Bydd cau’r ffordd yn siŵr o arwain at dagfeydd ac aflonyddwch nad oes modd osgoi yng Nghaerfyrddin a’r ardaloedd cyfagos yn ystod y cyfnod hwn, ond, yn anffodus, mae hyn yn hanfodol er mwyn cyflawni gwaith angenrheidiol mor gyflym, effeithiol a diogel â phosibl.

Cytunwyd ar gynllun rheoli traffig ar gyfer y gwiriadau gofynnol, gan ddefnyddio swyddogion plismona’r ffyrdd ychwanegol, ac mae Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, Adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin a phrif bartneriaid eraill wedi adolygu a diweddaru cynlluniau rheoli traffig presennol. Mae hyn wedi cynnwys adborth gan y gymuned a modurwyr a ddefnyddiodd y llwybr ddargyfeirio’r penwythnos diwethaf. Bydd yr asiantaethau hyn yn sicrhau bod arwyddion priodol sy’n cyfeirio ac yn cynghori modurwyr wedi’u gosod mewn mannau perthnasol amlwg ar hyd y llwybrau.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd y llwybr dargyfeirio swyddogol drwy Langynnwr ar y B4300, a bydd cyfyngiad cyflymder is ar y ffordd hon, heb unrhyw oddiweddyd yn cael ei ganiatáu.

Dywedodd y Prif Arolygydd Peter Roderick o Adran Gweithrediadau Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys: “Rydyn ni’n llawn werthfawrogi’r anghyfleustra y bydd hyn yn achosi dros y penwythnos, ac rydyn ni’n cydweithio’n agos â’n partneriaid i sicrhau bod pob dim posibl yn cael ei wneud i baratoi ar gyfer, a lleddfu, tagfeydd ac aflonyddwch. Bydd mwy o Unedau Plismona’r Ffyrdd ar ddyletswydd yn ystod y cyfnod hwn, a gall y cyhoedd ddisgwyl gweld presenoldeb heddlu amlwg ar yr A48 a’r llwybrau dargyfeirio. Byddwn ni’n monitro’r llwybr dargyfeirio a’r ffyrdd prifwythiennol yn yr ardal gyfagos. Bydd cynlluniau wrth gefn mewn grym ar gyfer heriau ychwanegol y gellir eu profi yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.”

Ychwanegodd: “Rydyn ni’n apelio ar i’r rhai sy’n teithio ar hyd y llwybrau hyn yn ystod y cyfnod hwn i fod yn amyneddgar. Disgwylir i draffig symud yn araf, a bydd hyn yn achosi rhwystredigaeth. Bydd angen i ddefnyddwyr y ffyrdd dalu sylw arbennig i’r arwyddion traffig dros dro a fydd yn nodi’r llwybr dargyfeirio gan y bydd y rhain yn dangos y cyfyngiadau sydd mewn grym ar gyfer diogelu modurwyr a cherddwyr yn effeithiol.

“Os yw modurwyr yn wynebu sefyllfa lle mae cerbyd gwasanaeth brys yn ceisio mynd heibio drwy fflachio ei oleuadau glas, cymerwch gamau gweithredu priodol, diogel i wneud hyn yn bosibl os gwelwch chi’n dda. Fe’ch cynghorwn i gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Yn ogystal, dylech ystyried pa un ai a oes wir angen teithio drwy’r ardal sydd wedi’i heffeithio, a’i hosgoi os yn bosibl.”

Dylai modurwyr edrych am ddiweddariadau ar Traffig Cymru a gwrando amdanynt ar orsafoedd radio lleol, a dilyn Heddlu Dyfed-Powys a’i bartneriaid ar Twitter a Facebook (@Dyfed-powys, a Heddlu Dyfed-Powys ar Facebook).