25 Awst 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhoeddi rhybudd i breswylwyr yn dilyn sawl adroddiad am dwyll ffôn yng Ngheredigion a Phowys dros y diwrnodau diwethaf.

Mae swyddogion wedi derbyn adroddiadau am rywun sy’n honni ei fod yn galw ar ran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn gofyn am arian.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Gareth Jordan: “Mae’n debyg bod Ceredigion a Phowys wedi’u targedu gan dwyll ffôn, ac rwy’n awyddus iawn i ledaenu’r neges i’n hardal heddlu gyfan mai twyll yw hyn, oherwydd mae’n siŵr y bydd hyn yn parhau i ledaenu ledled yr ardal.

“Mwy na thebyg mai cwmni y tu allan i’r DU sy’n gwneud y galwadau hyn mewn ymdrech i gael gwybodaeth gan y dioddefydd, a’i gael ef i dalu arian drwy ddweud bod arno dreth.

“Ni fyddai CThEM byth yn targedu pobl fel hyn, ac yn sicr, ni fyddent byth yn gofyn am arian na manylion banc dros y ffôn.

“Byddwch yn wyliadwrus, a pheidiwch â rhoi arian na gwybodaeth bersonol i neb. Cofiwch – does dim o’i le ar beidio siarad â galwyr diwahoddiad – rhowch y ffôn i lawr. Os oes gennych bryderon, galwch yr heddlu ar 101.”

Mae twyllwyr yn cysylltu â dioddefwyr mewn tair ffordd:

  • Negeseuon peiriant ateb: Mae twyllwyr yn gadael negeseuon peiriant ateb awtomataidd i ddioddefwyr gan ddweud bod arnynt dreth sydd heb ei thalu i GThEM. Pan mae’r dioddefydd yn galw’r rhif a ddarperir, dywedir wrtho fod gwarant allan yn ei enw, a bydd yr heddlu’n ei arestio os nad yw’n talu.

  • Galwadau ffug: Mae twyllwyr yn galw dioddefwyr heb wahoddiad gan ddefnyddio rhif 0300 200 3300 ffug ac yn eu hargyhoeddi bod arnynt dreth heb ei thalu i GThEM.

  • Negeseuon testun: Mae twyllwyr yn anfon negeseuon testun yn gofyn i ddioddefwyr eu galw ar frys ar y rhif a ddarperir. Pan mae’r dioddefwyr yn galw’r rhif hwnnw, dywedir wrthynt bod achos yn cael ei adeiladu yn eu herbyn am ddyled sydd heb ei chlirio, a bod yn rhaid iddynt dalu yn syth.

Cyngor ynghylch sut i osgoi twyll:

  • Ni fyddai CThEM byth yn defnyddio negeseuon testun i ddweud wrthych am ad-daliad treth neu gosb, nac yn gofyn am daliad yn y modd hwn.

  • Gellir ffugio rhifau ffôn a negeseuon testun yn hawdd. Ni ddylech byth ymddiried yn y rhif rydych chi’n gweld ar sgrin arddangos eich ffôn.

  • Os ydych chi’n derbyn galwad diwahoddiad amheus, gorffennwch yr alwad yn syth.

  • Peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, nac anfon arian atynt.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth a chyngor ynghylch sut i osgoi dioddef twyll, galwch heibio i www.actionfraud.police.uk.