03 Ion 2014

Dydd Gwener 3 Ionawr 2014 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i weithio’n agos ag asiantaethau partner o ran monitro’r tywydd garw a ddisgwylir heno a dros nos. 

Daw hyn yn dilyn yr ymchwydd yn y llanw a gwyntoedd cryfion a brofwyd ledled yr ardal heddlu fore heddiw, a effeithiodd ar amrediad eang o leoliadau arfordirol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Yn ogystal, yng ngoleuni’r rhybuddion Llifogydd Difrifol ar gyfer Aberystwyth a Borth a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer heno, mae cynlluniau ac adnoddau mewn lle, ac rydym yn annog y cyhoedd i gadw llygad ar ragolygon tywydd a chymryd camau priodol i leihau’r effaith – a chadw eu hunain ac eraill yn ddiogel. Dywedodd y Prif Arolygydd Claire Parmenter: “Anogir aelodau o’r gymuned i gadw draw wrth ardaloedd arfordirol, ac osgoi rhoi eu hunain mewn perygl. Lle y mae ffyrdd wedi cau oherwydd llifogydd, cymerwch sylw o’r arwyddion a pheidiwch â theithio ar y ffyrdd sydd wedi’u heffeithio.” 

Bydd y penllanw ar gyfer Aberystwyth am 21:20awr.

Am gyngor ynglŷn â gwyntoedd cryfion, ewch i www.metoffice.gov.uk/learning/wind/severe-wind-infographic. Am wybodaeth â chyngor ynglŷn â llifogydd, ewch i http://naturalresourceswales.gov.uk/alerts/?lang=en#.UmzU1pXuPIU 

Mae’n bosibl iawn y bydd ein canolfan gyswllt a’n ystafell reoli’n derbyn nifer fawr o alwadau wrth i’r tywydd waethygu. Os nad yw’ch ymholiad yn argyfwng ac yn ymwneud â’r tywydd, gwiriwch y rhagolygon tywydd yn y cyfryngau, ar y rhyngrwyd a thrwy gyfryngau cymdeithasu os gwelwch chi’n dda. Os ydych chi’n chwilio am gyngor ynglŷn â theithio a thraffig, ewch i wefan Traffig Cymru. Mewn argyfwng, galwch 999.

Gellir cael rhagor o gyngor a diweddariadau trwy ein dilyn ar Twitter @DyfedPowys