20 Chw 2014

Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r arwyddion i chwilio amdanynt a fydd yn dweud fod rhywbeth o’i le.

Mae’r ffilmiau, a fydd yn cael eu dangos am y tro cyntaf yn ystod gêm Cymru a Ffrainc ym Mhencampwriaeth RBS y 6 Gwlad yn Stadiwm y Mileniwm ar nos Wener, Chwefror 21, yn rhan o’r ymgyrch ‘Gwybod Mwy, Gweld Mwy’ sy’n cael ei gydlynu gan y pedwar Heddlu yng Nghymru.

Mae aelodau o’r tîm, yn cynnwys y Capten Sam Warburton, Rhys Priestland, George North a Mike Phillips yn cyfleu neges gref fod camfanteisio ar blant yn rhywiol yn gam-drin plant sy’n rhoi dioddefwyr ifanc mewn risg o ddifrodi eu hiechyd corfforol, emosiynol a seicolegol (gweler y sgript sydd ynghlwm).

Prif neges yr ymgyrch yw nad yw nifer o’r bobl ifanc sy’n cael eu cam-drin yn sylweddoli eu bod mewn perygl ac nid ydynt yn galw am gymorth. Er nad yw dioddefwyr yn cael eu stereoteipio mae arwyddion yn bodoli mewn ymddygiad plant a allai ddangos bod rhywbeth o’i le.

Meddai’r Ditectif Uwcharolygydd Shane Williams o Heddlu Dyfed Powys: “Mae’r heddlu ynghyd â’n partneriaid wedi ymrwymo i warchod ein plant a’n pobl ifanc ac mae’r pedwar Heddlu yng Nghymru wedi ymrwymo i daclo camdriniaeth rhywiol plant, helpu dioddefwyr ac erlyn y rhai sy’n gyfrifol.

“Os yw pobl yn ymwybodol o’r arwyddion sydd angen chwilio amdanynt gallant gymryd camau i helpu’r plentyn sy’n cael ei gamfanteisio arno. Mae pobl hen ac ifanc yn gwrando ar  arwyr y byd chwaraeon ac rydym yn hynod o ddiolchgar i Undeb Rygbi Cymru am gytuno i’n helpu gyda’r ymgyrch hwn.”

Mae’r ymgyrch yn ffurfio rhan o’r gwaith mae’r Partneriaethau Amddiffyn Plant ar draws Cymru yn ei wneud ac sy’n cael ei gefnogi gan nifer o asiantaethau cenedlaethol (gweler y rhestr sylwadau ynghlwm).

Meddai Roger Lewis, Prif Weithredwr Grŵp URC: “Mae URC wedi datblygu ymdriniaeth o’r radd flaenaf tuag at warchod plant ac oedolion bregus o fewn ein gêm.

“Fodd bynnag,  mae codi ymwybyddiaeth yn rhan allweddol o’r gwaith caled sy’n cael ei wneud yn y maes hwn ac rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i allu cefnogi’r ymgyrch hwn heddiw.
 
“Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gwaith o gefnogi a datblygu ein clybiau drwy Dîm Gweithredu Clybiau URC. Mae gennym Ymgynghorydd Diogelwch profiadol sydd wedi ei leoli o fewn y Tîm ac sy’n gweithio ochr yn ochr â’r 300 o Swyddogion Diogelwch ar draws Cymru.

“Un o’r prif egwyddorion o sicrhau diogelwch llwyddiannus yw cydweithio ac mae’r prosiect hwn yn esiampl gwych o hynny wrth i ni weithio ochr yn ochr â’r pedwar heddlu yng Nghymru, y Partneriaethau Amddiffyn Plant lleol ac Undeb Rygbi Cymru.”

Fe ychwanegodd Jeremy Rogers, Ymgynghorydd Gweithredoedd Clwb URC: “Mae’r prosiect hwn yn tanlinellu ein hymrwymiad i gydweithio er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i godi ymwybyddiaeth am y pwnc pwysig hwn.

“Mae’r swyddogion gwarchod o fewn y clybiau i gyd yn wirfoddolwyr ac maent yn chwarae rhan bwysig drwy sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd positif ar gyfer y genhedlaeth nesaf o chwaraewyr rygbi yng Nghymru.

“Mae URC yn cefnogi’r swyddogion yma a fis nesaf byddwn yn darparu sesiynau hyfforddiant ar draws Cymru a hynny ar y cyd ag Uned Gwarchod Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC.”

Meddai Chris Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, "Diogelu’r rhai mwyaf diamddiffyn yw un o’m blaenoriaethau ac rwyf wrth fy modd fod ein sêr rygbi yn barod i gynorthwyo yn hyn o beth.  Mae cael chwaraewyr rygbi blaenllaw fel Rhys Priestland, George North a Mike Phillips – i gyd â chysylltiadau cryf â Dyfed-Powys – yn cefnogi’r ymgyrch yn newyddion da dros ben.

"Erfyniaf ar ein cymunedau i fod yn wyliadwrus o ran y cwestiwn o gam-drin plant, ac I riportio unrhyw bryderon sydd ganddynt"

Mae gan yr Ymgyrch ‘Gwybod Mwy, Gweld Mwy’ hefyd wefan arbennig sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth ychwanegol ynglŷn â beth i edrych allan amdano a beth i’w wneud os ydych yn amau fod rhywbeth o’i le.  Mae’r wefan hefyd yn cynnwys straeon gan blant sy’n siarad o brofiad o gael eu camfanteisio arnynt. www.gwybodmwy.org.uk