29 Mai 2014

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi buddsoddi mewn adnoddau newydd a dod ag arbenigwyr at ei gilydd i sefydlu Uned i dargedu seiber-drosedd.   Bydd gan yr Uned Cyfathrebu Digidol a Seiber-drosedd y gallu i ymateb yn sydyn i fygythiadau newidiol iawn sy’n deillio o’r rhyngrwyd a thechnolegau perthynol, ac i gydweithio â phartneriaid gan gynnwys yr Uned Seiber-drosedd Ranbarthol i leihau seiber-drosedd a throseddu a hwyluswyd gan dechnoleg ddigidol.
Dywedodd Ditectif Uwch-arolygydd Aled Davies, o'r Adran Ymchwiliadau Troseddol,
"Mae digon o dystiolaeth bod yr amgylchedd digidol newidiol yn cynnig cyfleoedd newydd i droseddwyr.  Mae'n hanfodol ein bod yn cyfuno'r wybodaeth sydd ar gael o fewn yr heddlu â'n gallu ymchwilio i dargedu seiber-drosedd." 
"Bydd yr uned, sy'n cynnwys ditectifs, ymchwilwyr fforensig technoleg uwch, dadansoddwyr ac ymchwilwyr yn sicrhau bod gan Heddlu Dyfed Powys ased nerthol a fydd yn rhoi cymorth sylweddol i weithredoedd mawr yn ymwneud â throsedd a chudd-wybodaeth, yn ogystal â chefnogi heddweision y rheng flaen i gael y dystiolaeth orau mewn achosion y maent yn ymchwilio iddynt."
"Bydd y tîm yn ceisio gwella ymwybyddiaeth am seiber-drosedd ymhlith y cyhoedd ac ymhlith busnesau, gan gynnwys am yr hyn y gallant ei wneud i'w diogelu eu hunain rhag seiber-droseddwyr."
"Rydym wrthi hefyd yn gwella'n gallu i ymateb i seiber-drosedd trwy ddatblygu hyfforddiant newydd, fydd yn sicrhau bod heddweision yn gallu deall, ymchwilio i, ac amharu ar seiber-drosedd yn well."
Mae ystadegau diweddar a gyhoeddwyd gan GOV.UK yn awgrymu bod 81% o gorfforaethau mawr a 60% o fusnesau bach wedi sôn am fethiant o ran eu diogelwch digidol yn ystod 2013.
Ychwanegodd Ditectif Uwch-arolygydd Davies:
"Mae modd atal elfen sylweddol o seiber-drosedd.  Rydym yn annog defnyddwyr a busnesau i sicrhau bod ganddynt y feddalwedd ddiogelwch ddiweddaraf ar eu cyfrifiaduron er mwyn bod yn ddiogel wrth bori arlein.  Trwy gymryd camau sylfaenol i atal troseddu, gall pobl leihau'n sylweddol y tebygrwydd o ddioddef o drosedd arlein.
Dylech bob amser:-
Dileu negeseuon amheus a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.

Arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrth-firws ddiweddaraf

Cadw'ch cyfrifiadur yn gyfredol gyda'r diweddariadau a'r cywiriadau diweddaraf.

Bod yn wyliadwrus ar wefannau cyfryngau cymdeithasol: allgofnodi ar ôl gorffen, ac ymatal rhag cysylltu â phobl nad ydych yn eu hadnabod.


Defnyddio cyfrineiriau cryf a'u newid yn rheolaidd a pheidio â'u rhannu gyda neb.

Bod yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu arlein – peidio â rhoi mwy o wybodaeth nag sydd angen ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, a gwneud copïau o ffeiliau a chynnwys cyfryngau pwysig mewn lle diogel, hynny yw gyriant caled allanol neu storfa gwmwl yr ydych yn ymddiried ynddi.
Mae cyngor defnyddiol ar gael ar y gwefannau canlynol
www.getsafeonline.org : cyngor cynhwysfawr
www.thinkuknow.co.uk :  cyngor i bobl o bob oedran, ac i rieni a gofalwyr
www.ecrimewales.com (cyngor busnes)
www.actionfraud.police.uk/support_for_you : cyngor ar dwyll - sut i'w atal a sut i'w riportio

Diwedd