15 Gor 2019

Fydd Heddlu Dyfed-Powys ddim yn derbyn adroddiadau uniongyrchol o hyn ymlaen, ond bydd gyda chi llawer gwell siawns o gael eich eiddo’n ôl dan y drefn newydd.

Cyflawnwyd adolygiad o wasanaethau’n ymwneud ag eiddo a gollwyd ac a ddaethpwyd o hyd iddo yn Heddlu Dyfed-Powys, ar y cyd ag adolygiad Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion (NPCC) o wasanaethau o’r fath a’r galw a roddir yn sgil hynny ar heddluoedd. Rydym yn draddodiadol wedi hwyluso gwasanaeth eiddo a gollwyd ac a ddaethpwyd o hyd iddo i’r cyhoedd, ac mae hyn wedi arwain at alw sylweddol ar gyfer staff Desg Flaen / Ymholiadau Cyhoeddus, staff Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu a Swyddogion Eiddo.

Ni ydyw, ac ni fu erioed yn rhan o rôl statudol yr heddlu i dderbyn adroddiadau o golli eiddo. Ac mae’r cyfraddau ar gyfer y bobl sydd mewn gwirionedd yn cael eu heiddo coll yn ôl wedi bod yn isel iawn. 

Felly mae newid mawr ar waith, a byddwn o nawr ymlaen yn cynghori’r cyhoedd i ddefnyddio’r system rheoli eiddo ar-lein - ReportMyLoss. 

Dyluniwyd y system yn benodol i ateb anghenion heddluoedd, felly mae’n casglu’r holl wybodaeth y byddai adroddiad heddlu’n ei gasglu. Hwn hefyd yw’r unig offeryn adrodd am golled yn y DU sy’n bwydo’i wybodaeth mewn amser real i’r Gofrestr Eiddo Symudol Cenedlaethol (NMPR). Gall pob swyddog a staff heddlu ar draws Prydain gael mynediad at y Gofrestr ac mae hyn yn sicrhau y gall pob eiddo a atafaelir neu a gollir gael ei ddychwelyd at ei berchennog.

Mae ei fod yn weladwy ar systemau heddluoedd ar draws Prydain (gan gynnwys ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu) yn sicrhau cyfraddau dychwelyd uwch pan fydd eiddo’n dod i ddwylo’r heddlu.

Ac os yw yswirwyr yn gofyn i’r cyhoedd gael adroddiad heddlu, maent yn hapus derbyn adroddiadau ReportMyLoss.

Mae ReportMyLoss yn well nag unrhyw system gofnodi hanesyddol a ddefnyddiwyd gan yr heddlu. Nawr, pan mae eiddo’n cael ei ddarganfod y tu allan i’r ardal heddlu lle collwyd ef, y mae modd iddo gael ei ddychwelyd at ei berchenog. Mae hwn yn welliant arwyddocaol yn ein gwasanaeth i’r cyhoedd.

Fel aelod o’r cyhoedd yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, mae tâl o £4.95 am roi adroddiad o golled ar y system (yn daliadwy i ReportMyLoss). Ond y budd i bobl sydd wedi colli eiddo yw y bydd defnyddio ReportMyLoss yn cynyddu’r debygoliaeth o gael eiddo’n ôl ac yn gwneud hawliadau yswiriant yn symlach.

Bydd y newid hwn yn arwain at arbediad o tua £57,000 dros dair blynedd i Heddlu Dyfed-Powys, a bydd yr arian hwnnw’n cael ei fuddsoddi mewn ymdrin gydag adroddiadau o drosedd, a chadw cymunedau’n ddiogel.

Y mae hefyd gamau y gallwch chi eu cymryd i ddiogelu’r pethau sy’n werthfawr i chi cyn iddynt gael eu colli – byddem yn argymell yn gryf eich bod yn eu cofrestru ar IMMOBILISE er mwyn helpu gostwng trosedd eiddo a gwella’r siawns o’u cael yn ôl os byddant yn cael eu colli neu eu dwyn. Hon yw’r gofrestr am ddim fwyaf yn y byd ar gyfer nodi manylion perchnogaeth eiddo, ac ynghyd â’i chwaer-safleoedd Cofrestr Eiddo Symudol Cenedlaethol yr Heddlu (NMPR) a CheckMEND, y mae’n creu offeryn effeithiol iawn wrth helpu gostwng trosedd a dychwelyd eiddo personol i’w wir berchnogion. Defnyddir y Gofrestr Eiddo Symudol Cenedlaethol yn ddyddiol gan heddluoedd yn y DU i ganfod perchnogion eiddo wedi ei golli neu ei ddwyn.

Byddem hefyd yn cynghori eich bod yn diogelu eich beic drwy ymuno â chynllun marcio a chofrestru beiciau cenedlaethol y DU, ac a gymeradwyir gan yr heddlu – BikeRegister. Cewch gofrestru am ddim.

Ceir rhai eithriadau o ran eitemau y deuir o hyd iddynt a fydd yn cael eu derbyn mewn gorsafoedd heddlu - cewch restr lawn ar ein gwefan. Cewch hefyd wybodaeth bellach a chyngor ar y wefan, chwiliwch o dan ‘eiddo coll ac eiddo y daethpwyd o hyd iddo’ ar www.dyfed-powys.police.uk