21 Ebr 2020

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio yr wythnos hon, ac eleni, y thema yw 2020; Gweld Stelcio Yn Glir.

Er waetha’r pandemig parhaus, rhaid i stelcio barhau i fod yn amlwg, ac mae’n hollbwysig fod unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y drosedd ddifrifol hon yn dawel ei feddwl bod cymorth dal ar gael drwy’r Llinell Gymorth Genedlaethol Stelcio yn ystod y cyfnod o ansicrwydd hwn.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Paul Jones o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae stelcio’n drosedd ddifrifol a chyffredin, ac er fy mod yn gwerthfawrogi’n llawn bod y pandemig coronafeirws presennol yn flaenllaw ym meddwl pawb ar hyn o bryd, mae’n bwysig iawn nodi bod peryglon stelcio’n annhebygol o leihau yn ystod y cyfnod hwn lle mae cyfyngiadau symud mewn grym, ac mewn nifer o achosion, gall fod yn fwy amlwg.
“Yr ydym wedi ymrwymo’n llwyr i wneud pob dim o fewn ein gallu i ddwyn troseddwyr i gyfiawnder a diogelu dioddefwyr, ac yn ystod yr wythnos hon, byddwn yn codi ymwybyddiaeth o stelcio, ymddygiadau i gadw llygad allan amdanynt, sut i adrodd am bryderon, a sefydliadau sy’n medru cynnig cymorth.
“Byddwn bob amser yn annog pobl sy’n credu eu bod yn dioddef stelcio i ddod ymlaen cyn gynted â phosibl ac adrodd am eu pryderon wrth yr heddlu fel ein bod yn medru gweithio gyda nhw i’w hamddiffyn.”

Mae’r Llinell Gymorth Genedlaethol Stelcio yn ymateb i dros 3,500 o geisiadau am gymorth bob blwyddyn, ac mae tua 75% o’r galwadau i’r llinell gymorth gan bobl sydd wedi’u stelcio drwy ryw ddull technolegol. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, mae troseddwyr yn defnyddio amryw o ffyrdd i stelcio eu dioddefwyr, all-lein ac ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i wefan Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh ar https://www.suzylamplugh.org/

Adroddwch am bryderon wrth Heddlu Dyfed-Powys ar-lein YMA, drwy anfon e-bost at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101. Mewn argyfwng, galwch 999 bob amser.  Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys, sef 07811 311 908101. Mae’r Llinell Gymorth Genedlaethol Stelcio ar gael ar 0808 802 0300.

Lawrlwythwch Hollie Guard, ap diogelwch i'ch ffôn symudol trwy ymweld â www.hollieguard.com.