12 Hyd 2015

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymroddiad tuag at Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb drwy godi ymwybyddiaeth o fewn ei gymunedau ynghylch beth yw trosedd casineb a hefyd sut y gellir ei riportio.

 

Gall troseddau casineb ddinistrio bywydau, creu ofn a chwalu ffabrig ein cymunedau a chymdogaethau. Mae troseddau casineb yn effeithio ar bob cymuned, ac os na eir i’r afael â nhw, gallant arwain at ynysu a fictimeiddio unigolion a grwpiau sy’n agored i niwed a pholareiddiad cymunedau.

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James

“Mae troseddau casineb yn droseddau sydd wedi eu targedi at berson oherwydd gelyniaeth neu ragfarn tuag at anabledd, hil neu ethnigrwydd, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol yr unigolyn hwnnw neu honno. Hoffwn sicrhau ein cymunedau bod troseddau a digwyddiadau o’r fath yn cael eu trin yn gyfrinachol ac mewn modd cadarn er mwyn sicrhau ein bod yn diogelu ein cymunedau gyda’n gilydd.

Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn niweidio; gallant beri dryswch, godi ofn a gadael y dioddefwyr yn teimlo’n fregus ac yn anniogel. Nid oes raid i’r dioddefwyr fod yn aelod o’r grŵp y mae’r elyniaeth wedi’i dargedu ato. Mewn gwirionedd, gall unrhyw un ddioddef trosedd casineb.

Hoffwn sicrhau ein cymunedau bod riportio troseddau a digwyddiadau casineb pan maent yn digwydd yn caniatáu i ni archwilio, dod â throseddwyr i gyfiawnder a rhwystro’r digwyddiadau hyn rhag digwydd eto i rywun arall. Byddwch hefyd yn ein helpu ni i ddeall maint troseddau casineb yn eich ardal leol fel y gallwn ymateb yn well iddynt.

Mae riportio trosedd yn gwneud gwahaniaeth – i chi, eich ffrindiau, eich bywyd ac i ni yn Heddlu Dyfed Powys.”

Meddai’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Christopher Salmon

“Ni ddylai unrhyw un orfod dioddef yn dawel; rwyf yn annog dioddefwyr i riportio trosedd casineb.

“Os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb, nid eich bai chi ydoedd – mae gennych chi’r hawl i fyw eich bywyd heb gamdriniaeth na thrais.’

Yn ystod yr wythnos bydd swyddogion allan yn y gymuned ac yn siarad â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o drosedd casineb. I gael gwybodaeth bellach ewch at ein gwefan http://www.dyfed-powys.police.uk/en/advice/hate-crime/

Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel, ond yn hytrach, riportio trosedd casineb drwy siarad â Thimoedd Plismona Bro, neu drwy alw 101 pan nad yw’n argyfwng, neu 999 mewn argyfwng.

 

Yn ogystal, gall dioddefwyr riportio’n electronig ar system riportio ar-lein Gweld Yn Glir - www.report-it.org.uk

 

 

Nodiadau i Olygyddion

 

‘Diffinnir trosedd casineb fel unrhyw drosedd troseddol a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb yn seiliedig ar nodwedd bersonol.’

 

1. Anabledd

2. Hil

3. Crefydd neu Gred

4. Cyfeiriadedd Rhywiol

5. Trawsrywioldeb ac Ailbennu Rhywedd