15 Hyd 2014

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymroddiad tuag at
Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb trwy lansio taflen ffeithiau ynglŷn â throseddau cyfeillio.

Gall troseddau casineb ddinistrio bywydau, creu ofn a chwalu ffabrig ein cymunedau a chymdogaethau. Mae troseddau casineb yn effeithio ar bob cymuned, ac os na eir i’r afael ag ef, gall arwain at ynysu a fictimeiddio unigolion a grwpiau sy’n agored i niwed a pholareiddiad cymunedau.

Mae gan nifer o bobl ag anableddau dysgu “ffrindiau” sy’n eu cam-drin. Gall hyn arwain at bobl yn colli eu hannibyniaeth, neu at gam-drin ariannol, corfforol a rhywiol. Mae ymchwil yn dangos bod dioddefwyr troseddau cyfeillio weithiau’n cael anhawster adnabod pan maen nhw’n cael eu hecsbloetio. Gall y dioddefydd gredu bod yr unigolyn yn ffrind iddynt.

Bydd y taflenni ffeithiau’n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â beth yw troseddau cyfeillio, a sut i’w riportio, a byddant yn cynnwys gwybodaeth ynghylch grwpiau cymorth lleol.

Mae hyfforddiant ar gyfer Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb hefyd yn digwydd. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant cychwynnol ar gyfer Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb newydd, a hyfforddiant gloywi ar gyfer Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb cyfredol. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys mewnbynnau gan sefydliadau partner, gan gynnwys Cymorth i Ddioddefwyr, a chyflwyniad gan yr Arolygydd Brian Jones ynghylch dementia. Bydd Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb yn cael eu hachredu’n Gyfeillion Dementia yn dilyn y cyflwyniad hwn.
Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Mr Simon Prince:
“Mae diogelu pobl sy’n agored i niwed yn ein cymunedau’n flaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Chynllun Heddlu a Throseddu Heddlu Dyfed-Powys.” 
“Nid oes rhaid i bobl ddioddef unrhyw ymddygiad camdriniol sy’n ymwneud â’u hunaniaeth, pa un ai a yw’n seiliedig ar eu crefydd, anabledd, hil, cred, rhywioldeb neu drawsrhywioldeb. Gwn fod digwyddiadau o’r fath dal yn cael eu tanriportio, ond rwyf eisiau sicrhau’n cymunedau ein bod ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddwyn y rhai sy’n gyfrifol am droseddau o’r fath i gyfiawnder. “

Dywedodd Adele Jones, Swyddog Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Heddlu Dyfed-Powys, “Mae troseddau cyfeillio yn wahanol i droseddau eraill gan ei bod yn drosedd bersonol iawn sy’n seiliedig ar ragfarnau pobl eraill. Yn Nyfed-Powys, ni fyddwn yn dioddef troseddau o’r fath, ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein swyddogion wedi’u hyfforddi i ymdrin â digwyddiadau sy’n cael eu riportio, a bod pobl yn teimlo’n hyderus i ddod ymlaen a dweud wrthym pan maent wedi dioddef.”

Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel, ond yn hytrach, riportio trosedd casineb drwy siarad â Thimoedd Plismona Bro, neu drwy alw 101 pan nad yw’n argyfwng, neu 999 mewn argyfwng.

Yn ogystal, gall dioddefwyr riportio drwy Ffurflen Riportio Trydydd Parti Cymru Gyfan, sydd ar gael mewn nifer o fannau cyhoeddus megis meddygfeydd, colegau, a llawer o lefydd eraill, neu’n electronig ar system riportio ar-lein Gweld Yn Glir - www.report-it.org.uk neu www.reporthate.victimsupport.org.uk neu galwch 08456 121 900 sydd ar gael 24/7.

Nodiadau i Olygyddion

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 11-18 Hydref

‘Diffinnir trosedd casineb fel unrhyw drosedd troseddol a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb yn seiliedig ar nodwedd bersonol.’

1. Anabledd
2. Hil
3. Crefydd neu Gred
4. Cyfeiriadedd Rhywiol
5. Trawsrywioldeb ac Ailbennu Rhywedd