14 Rhag 2017

  • Mae cynllun ymateb brys arloesol, sef y Protocol Bancio, yn golygu y gall staff cangen lleol hysbysu’r heddlu a Safonau Masnach am achosion twyll posibl.
  • Mae achosion twyll gwerth £127,000 wedi’u hatal ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn Nyfed-Powys ym mis Medi.
  • Yn genedlaethol, mae’r Protocol wedi atal dros £9 miliwn o dwyll posibl yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, gyda 101 arést wedi’u gwneud.

  Mae cynllun atal twyll arloesol sydd wedi’i anelu at adnabod ac atal dioddefwyr twyll posibl pan maen nhw’n ymweld â changen cymdeithas adeiladu neu fanc wedi atal dros £9 miliwn rhag cael ei drosglwyddo i droseddwyr yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn ôl ffigurau gan Gyllid y DU. 

  Mae’r Protocol Bancio, a ddatblygwyd fel partneriaeth rhwng y diwydiant cyllid, yr Heddlu a Safonau Masnach, yn caniatáu i staff banc gysylltu â’r heddlu os ydynt yn amau bod cwsmer ar fin cael ei dwyllo, gydag ymateb brys i’r gangen.

  Lansiwyd y Protocol Bancio ym mis Hydref 2016. Cynhaliwyd cynllun peilot yn Llundain cyn cyflwyno’r cynllun yn genedlaethol fis Mai. Lansiodd Heddlu Dyfed-Powys y cynllun ym mis Medi 2017.

  Bellach, mae 43 gwasanaeth heddlu ym Mhrydain yn cynnig y cynllun hwn, gyda’r heddluoedd sy’n weddill wedi ymrwymo i’w gyflwyno.

  Yn genedlaethol, yn ystod y 12 mis ers lansio’r cynllun peilot tan ddiwedd Hydref 2017, mae’r Protocol Bancio wedi atal achosion twyll gwerth £9.1 miliwn, gyda chwsmeriaid unigol yn cael eu diogelu rhag colli symiau o £99 i £212,000. Hyd yn hyn, mae’r cynllun wedi arwain at 101 arést ar draws y wlad, gyda’r heddlu’n ymateb i gyfanswm o 1262 galwad Protocol Bancio.

  Yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, mae achosion twyll gwerth dros £127,000 wedi’u hatal ers lansio’r Protocol.

  Dywedodd Katy Worobec, Rheolwr Gyfarwyddwr Troseddau Economaidd gyda Chyllid y DU:

  “Gall twyll gael effaith ddinistriol ar rai o’r bobl fwyaf ymatebol mewn cymdeithas, a thrwy gydweithio gydag asiantaethau gorfodi’r gyfraith ac eraill, medrwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar yr adegau pwysicaf. Mae’r Protocol Bancio’n enghraifft wych o’r cydweithio hwn ar waith. Mae pobl yn cael eu diogelu rhag dioddef twyll. Mae’r diwydiant cyllid yn benderfynol o leihau twyll, ac mae’n gweithredu ar bob agwedd - mae’r Protocol yn arf bwysig yn ein harfdy.”

  Mae Cyllid y DU wedi arwain datblygu a gweithredu’r Protocol Bancio, gyda chymorth y Tîm Twyll Safonau Masnach Cenedlaethol a’r Tasglu Twyll ar y Cyd. Yn ogystal ag atal achosion o dwyll, mae’r cynllun yn sicrhau ymateb cyson i ddioddefwyr posibl ac yn rhoi cymorth ychwanegol iddynt er mwyn eu hatal rhag bod yn ddioddefwyr yn y dyfodol. Mae Swyddfa’r Post hefyd yn rhan o’r Protocol.

  Dywedodd Darren Davies, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Gwn fod y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau’n cael eu targedu a’u twyllo gan droseddwyr digalon drwy amryw o ddulliau. Dull cyffredin o gyflawni troseddau twyll yw annog dioddefwyr i fynd i’w cymdeithas adeiladu, swyddfa bost neu fanc lleol a thynnu neu drosglwyddo arian o’u cyfrif. Y cynllun atal twyll arloesol hwn yw’r amddiffyniad cyntaf ar gyfer adnabod a diogelu dioddefwyr twyll posibl yn y sefyllfaoedd hyn, a thrwy weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant cyllid a Safonau Masnach, medrwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac amddiffyn y rhai sydd mwyaf agored i niwed. O ganlyniad i’r Protocol Bancio, rydyn ni eisoes wedi llwyddo i atal £127,000 yn cael ei golli i dwyllwyr ers mis Medi yn Nyfed-Powys, ac atal erledigaeth rhai o’r bobl fwyaf ymatebol. Mae hyn yn dyst i’r effaith y gellir ei briodoli i’r Protocol Bancio, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld llwyddiannau pellach wrth inni symud ymlaen.”