05 Ion 2015

Bydd y Flwyddyn Newydd yn dod â phwerau newydd i ddioddefwyr mân droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nyfed-Powys.
Byddant yn cael mwy o ddweud yn y ffordd y mae eu troseddwr yn cael ei gosbi o 1 Ionawr 2015 gyda chyflwyniad Datrysiad Cymunedol Oedolion.
Mae’n cynnig ffordd amgen ar gyfer datrys troseddau llai difrifol gan ganiatáu i ddioddefwyr fod yn gysylltiedig â phenderfynu sut y dylid ymdrin â’r troseddwr drwy ddewis o restr o opsiynau ‘tu allan i’r llys’. Hefyd, mae’n caniatáu i swyddogion ddefnyddio eu barn broffesiynol wrth ymdrin â throseddwyr.
Mae’r mathau o droseddau lle y gellir defnyddio Datrysiad Cymunedol Oedolion yn cynnwys difrod troseddol lefel isel, lladrad lefel isel, mân ymosodiadau heb anaf ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rhaid i’r dioddefydd gytuno i ymdrin â’r drosedd yn y ffordd hon a rhaid i’r troseddwr gyfaddef i’r drosedd a chytuno i gymryd rhan yn y broses.
Gall datrysiadau gynnwys y troseddwr yn derbyn cyngor am ei ymddygiad, ymddiheuro i’r dioddefydd, neu wneud iawn am y drosedd, megis talu ar gyfer unrhyw ddifrod.
Dywedodd y Prif Arolygydd Peter Westlake, arweinydd Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer Datrysiadau Cymunedol: “Byddai’n well gan nifer o ddioddefwyr gael eu problem wedi’i datrys yn gyflym yn hytrach na dioddef y broses cyfiawnder troseddol hir, sydd weithiau’n achosi llawer iawn o straen. Bydd Datrysiad Cymunedol yn caniatáu i hyn ddigwydd mewn achosion priodol.
“Lle y mae troseddwr wedi cyfaddef i drosedd, gall y dioddefydd gael cyfiawnder cyflym drwy ddewis datrysiad cymunedol y tu allan i’r llys.
"Hefyd, bydd llai o fiwrocratiaeth gan alluogi swyddogion heddlu i dreulio mwy o amser yn eu cymunedau.
“Fodd bynnag, rhaid imi rybuddio troseddwyr posibl NAD hawl yw Datrysiad Cymunedol. Os yw er budd y cyhoedd i erlyn, byddwn ni’n parhau i wneud hynny.”
Mae Datrysiadau Cymunedol wedi’u defnyddio mewn prosesau Cyfiawnder Ieuenctid yn Nyfed-Powys ers peth amser.
Maen nhw wedi’u treialu gyda throseddwyr sy’n oedolion mewn nifer o ardaloedd heddlu eraill lle y bu cynnydd ym modlonrwydd y cyhoedd yn dilyn hynny o ran y modd y mae’r heddlu’n ymdrin a throseddau llai difrifol a gyflawnir gan oedolion.
Mae miloedd o droseddau eisoes wedi’u trin gan ddefnyddio’r system hon yn yr ardaloedd hynny.
Mae’r Datrysiad Cymunedol yn ffurfio rhan o becyn o bwerau a mentrau newydd sy’n cael eu cyflwyno drwy Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Mae pob un ohonynt wedi’u hanelu at roi mwy o bŵer i ddioddefwyr mân droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Cyflwynwyd y Sbardun Cymunedol ym mis Hydref 2014, ynghyd â Phwerau Gwasgaru Adran 35 newydd.
Mae’r Sbardun Cymunedol yn rhoi cyfle newydd i ddioddefwyr ofyn am adolygiad o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi’u hadrodd ond lle nad oes unrhyw gamau gweithredu wedi’u cymryd, neu mae’r camau gweithredu a gymerwyd yn cael eu hystyried yn annigonol gan y dioddefwyr.
Mae Adran 35 yn caniatáu i swyddogion heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu i wahardd unrhyw un sy’n cyflawni, neu sy’n debygol o gyflawni, ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drosedd o ardal benodol am gyfnod o hyd at 48 awr.