16 Hyd 2016

Rydyn ni wedi derbyn cadarnhad bod y gwaith hollbwysig a gyflawnwyd dros y penwythnos ar yr A48 Nantycaws i’r ddau gyfeiriad wedi’i gwblhau yn gynt na’r disgwyl. Mae hyn yn newydd da ar gyfer defnyddwyr y ffyrdd yng Nghaerfyrddin a’r cyffiniau, gan ein bod ni mewn sefyllfa yn awr i ailagor y gerbytffordd tua’r gorllewin 10 awr yn gynt na’r disgwyl. Mae’r tîm cydlynu amlasiantaeth, a arweinir gan Heddlu Dyfed-Powys ac sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, yn parhau i gydweithio er mwyn sicrhau bod y ffordd yn cael ei hailagor yn ddiogel, a bod rheoli traffig dal yn flaenoriaeth. 

Profodd y cynllun rheoli traffig yn llwyddiannus dros y penwythnos, a sicrhawyd bod cyn lleied â phosibl o aflonyddu o ran traffig a thagfeydd yn yr ardal, a bod traffig yn llifo’n hwylus.

Dywedodd y Prif Arolygydd Peter Roderick o Adran Gweithrediadau Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys: "Mae’r ffaith ein bod ni mewn sefyllfa i ailagor y gerbytffordd tua’r gorllewin oriau ynghynt na’r disgwyl yn ardderchog, ac yn rhyddhad i bawb, yn arbennig i’r rhai sy’n bwriadu teithio fore ddydd Llun. Ychydig iawn o broblemau a brofwyd ar y llwybrau dargyfeirio drwy gydol y penwythnos, ac mae hyn yn bennaf oherwydd y ddealltwriaeth, amynedd a chydweithrediad a ddangoswyd gan y cyhoedd a defnyddwyr y ffyrdd. Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb am yr ymateb hwn. Hefyd, rwy’n ddiolchgar i’n holl bartneriaid. Bu hyn yn enghraifft o waith partner ar ei orau."

Dywedodd y Rheolwr Grŵp Simon Jenkins, Pennaeth Ymateb Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Mae’n dda gennym ein bod wedi cefnogi’r ymgyrch amlasiantaeth hon, gan gynnwys y Peilotiaid a Dronau Gwasanaeth, gan ddarparu delweddau byw i gefnogi’r comander Arian a’i dîm i gynllunio ymlaen llaw, rhoi unrhyw fesurau angenrheidiol mewn grym, ac ymateb yn ddynamig drwy gyfeirio adnoddau’n gyflym.” 

Rydyn ni’n cynghori pawb sy’n defnyddio’r ffyrdd i barhau i dalu sylw arbennig i arwyddion ffyrdd a chyfarwyddiadau eraill ar y llwybrau hyn ar ôl i’r gerbytffordd tua’r gorllewin ailagor.