02 Ion 2020

Prif Gwnstabl Mark Collins

Prif Gwnstabl Mark Collins

Mae swyddogion, staff a gwirfoddolwyr heddlu o heddluoedd ledled y wlad wedi’u cydnabod ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines - ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn bod ei Brif Gwnstabl, Mark Collins, wedi derbyn anrhydedd am ei wasanaeth ymroddedig.

Gan adlewyrchu ar y newyddion, dywedodd, “Mae’n dda iawn gennyf dderbyn Medal Heddlu’r Frenhines, ac mae’n fraint ei derbyn yn ystod fy nghyfnod fel Prif Gwnstabl. Daw hyn ar ôl mwy na 34 mlynedd fel swyddog heddlu a swyddog gwirfoddol, a gweithio mewn tair ardal heddlu wahanol – Dyfed-Powys, Swydd Bedford, a’r Heddlu Metropolitanaidd. Rwyf eisiau diolch yn fawr iawn i’m holl gydweithwyr, ffrindiau a staff sydd wedi fy nghefnogi ar hyd y ffordd. Rwy’n falch iawn fy mod i wedi gwasanaethau ar bob rheng hyd at reng Uwch-arolygydd, mewn lifrai a gyda’r adran CID – rhoddodd gyfoeth o brofiad i mi, ac o ganlyniad, cefais arwain ar ddau bortffolio cenedlaethol mawr, sef Iechyd Meddwl a Phlismona a Chamfanteisio Rhywiol o Blant gan Grwpiau."

Penodwyd Mr Collins yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ym mis Rhagfyr 2016. Yna, ym mis Ionawr 2017, daeth yn arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl a Phlismona, gan gyflwyno arweinyddiaeth sylweddol i’r portffolio. Mae’n dasg enfawr, ond mae Mr Collins wedi cael cryn dipyn o lwyddiant o ran gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid o gwmpas iechyd meddwl mewn plismona. Cafodd ei wahodd gan Syr Simon Wesley i ymuno â’r adolygiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, sydd wedi darparu rhai argymhellion sylfaenol a fydd yn newid y ffordd rydyn ni’n gweithredu fel gwasanaeth heddlu. Er enghraifft, bydd gwahardd defnyddio celloedd heddlu a chludo pobl sy’n dioddef pyliau o salwch meddwl yn breifat yn gymorth mawr i amddiffyn urddas y bobl hynny a’u cefnogi yn ystod eu cyfnodau o wewyr. Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud ledled y DU yn y maes hwn. Mewn perthynas â Chamfanteisio Rhywiol o Blant, mae Mr Collins wedi goruchwylio cydweithio effeithiol gyda phartneriaid a chydweithwyr, a dysgu gwersi o ymchwiliadau mawr. Mae’r Prif Gwnstabl Collins yn teimlo’n angerddol am roi cymorth ardderchog i ddioddefwyr ar daith y dioddefydd, ac mae wedi sicrhau bod Uwch Swyddogion Ymchwilio’n derbyn templed a chanllawiau ar gyfer ymchwilio i droseddau o’r fath, a chydnabod ymchwiliadau blaenorol a dysgu ohonynt.

Ychwanegodd Mr Collins, “Roedd derbyn yr anrhydedd hwn yn anrheg Nadolig arbennig iawn, ac mae angen i mi ddiolch unwaith yn rhagor i’m teulu, cydweithwyr a ffrindiau am fy nghefnogi yn ystod y 30 mlynedd diwethaf a mwy mewn plismona.”