24 Hyd 2019

Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys:

"Wrth i seiberdroseddu ddod yn broblem fwy cyffredin, erbyn hyn, mae'r term yn rhy eang i ni bennu adnoddau'n effeithiol. Dyna pam rwyf wedi amlinellu troseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber yn benodol fel blaenoriaeth ar wahân.

"Cyflwynwyd ein Huned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu bum mlynedd yn ôl mewn ymateb i bryderon cynyddol am seiberdroseddu. Oherwydd galw a'r cysylltiad rhwng troseddau economaidd a throseddau seiber, yn ddiweddar, mae ymchwiliadau seiber wedi trosglwyddo i'r Tîm Troseddau Economaidd. Mae'r uned yn cyflogi ymchwilwyr arbenigol sy'n edrych ar droseddau seiber a throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a rôl sy'n gweithio'n benodol i ymgysylltu â'n cymunedau a'n busnesau a'u hamddiffyn.

"Mae'r rolau hyn yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Trawsnewid yr Heddlu, y sonnir amdani yn adroddiad AHGTAEM, a gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, fodd bynnag, mae gennym gynlluniau ar waith i barhau i ariannu'r swyddogaeth bwysig hon yn y tymor hir.

"Mae troseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber yn effeithio ar fusnesau'n anghymesur, ac er ein bod ni'n ffodus bod y nifer rydyn ni'n ymdrin â nhw'n fach, gall y troseddau hyn arwain at golledion ariannol mawr. Yn ddiweddar, collodd sefydliad yn ein hardal filiwn o bunnoedd. Diolch i arbenigedd ein tîm ymroddedig, roedd modd i ni gael yr arian yn ôl.

"Byddaf yn parhau i weithio'n genedlaethol er mwyn sicrhau bod ein hymateb i bob trosedd seiber yn addas ar gyfer y diben, a'n bod ni ar flaen y gad o ran mynd i'r afael â'r bygythiad cymhleth a heriol hwn."

Am ragor o wybodaeth ynghylch amddiffyn rhag twyll a throseddau seiber, galwch heibio i: https://www.actionfraud.police.uk/