04 Medi 2014

Mae llawer o newyddion cadarnhaol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys wedi’i gynnwys mewn adroddiad a ryddhawyd heddiw o arolygiad AHEM i atal trosedd, presenoldeb yr heddlu a’r defnydd effeithiol o amser yr heddlu.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Yn Nyfed-Powys, rydyn ni’n rhoi’r dioddefydd wrth galon pob penderfyniad a wnawn. Nhw yw ein blaenoriaeth, ac rydyn ni’n ceisio gwneud ein gorau drostynt, gan ddarparu lefel uchel o wasanaeth y mae pobl yn ei ddisgwyl. 

“Trwy ymgynghori a gwybod beth sy’n bwysig i’n preswylwyr, rydyn ni wedi teilwra blaenoriaethau’r heddlu yn unol â hynny, gan ganolbwyntio ar feysydd gwaith sy’n bwysig i’r cymunedau yn Nyfed-Powys.

“Yn wahanol i nifer o heddluoedd eraill yn y DU, rydyn ni’n ymchwilio i bob trosedd ac yn gwneud ein gorau glas i ddarparu gwasanaeth proffesiynol o’r radd flaenaf drwy gydol yr ymchwiliad, gan geisio canlyniad cadarnhaol lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn ailstrwythuro ac yn lliniaru’r ffordd rydyn ni’n cefnogi’n swyddogion rheng flaen, lleihau lefel y fiwrocratiaeth, a gwneud pethau mor hawdd a syml â phosibl ar gyfer cwblhau, rhannu a phrosesu gwybodaeth yn gyflym, diogel ac effeithiol.

“Mae canran uchel o’n preswylwyr yn credu ein bod ni’n gwneud gwaith da o ran diogelu’n cymunedau, ac yn fodlon â lefel y gwasanaeth rydyn ni’n darparu.

“Gwyddwn fod rhai meysydd lle y gallwn wella ymhellach, ac mae gennym gynlluniau ar waith ar gyfer sicrhau bod hyn yn digwydd.

“Rwyf eisiau sicrhau pobl fod Heddlu Dyfed-Powys yn heddlu sy’n perfformio’n dda ac yn gwneud ei orau glas i fynd yr ail filltir er mwyn diogelu ein cymunedau.”