12 Rhag 2017

Y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies

Rydyn ni’n croesawu’r adroddiad cyfreithlondeb diweddaraf gan AHEMGTA, sy’n rhoi tystiolaeth sylweddol bellach o gynnydd yr heddlu, ar ôl gweld arwyddion pendant o wella pan ryddhawyd eu hadroddiad effeithlonrwydd mis diwethaf. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn ystyried arweinyddiaeth yr heddlu. 

Dyma 4edd flwyddyn y broses archwilio PEEL ac mae’n dda iawn gennym ddweud bod Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn gradd ‘Da’ mewn ‘cyfreithlondeb ers cychwyn y broses.

Cynhaliwyd ar archwiliad hwn ym mis Mehefin, prin 6 mis ers i’r tîm rheoli newydd fod mewn grym. Mae’r archwiliad wedi cydnabod y cynnydd sy’n cael ei wneud, gyda chymorth gweithlu ymroddedig a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu sydd ag ethos a chyfeiriad ar gyfer y dyfodol sydd wedi’u halinio’n agos ag ethos a chyfeiriad Prif Swyddogion ar gyfer y dyfodol.

Mae AHEMGTA wedi cydnabod y cynnydd sylweddol sydd wedi’i wneud yn erbyn y ddau faes archwilio yn y 12 mis diwethaf. Rydyn ni’n hyderus y bydd tystiolaeth bellach o gynnydd pan gyhoeddir 3ydd llinyn adroddiadau PEEL ar ‘effeithiolrwydd’ yn 2018.

Yn 2015 a 2016, derbyniodd Heddlu Dyfed-Powys radd ‘angen gwella’ ar gyfer effeithlonrwydd a chyfreithlondeb. Yn ystod dwy flynedd yn olynol, ni chafodd gwelliant ei gydnabod.

Ynghyd â staff, rydyn ni wedi gweithio’n ddiflino i wella perfformiad, ac rydyn ni’n arbennig o falch ein bod ni wedi derbyn gradd ‘da’ mewn perthynas â’n dealltwriaeth o alw, yn ogystal â ‘da’ ar gyfer y ffordd rydyn ni’n trin y cyhoedd a pha mor foesegol mae ein staff yn ymddwyn.

Mae AHEMGTA wedi nodi meysydd ar gyfer gwella, ac rydyn ni eisoes wedi cychwyn gweithio ar fynd i’r afael â’r pwyntiau hyn. Byddwn ni’n parhau i wneud hynny, ac ar yr un pryd, yn cefnogi ein staff sy’n cynnal y cyfeiriad teithio cadarnhaol hwn.

Mae llawer wedi’i gyflawni, ond mae dal llawer o waith caled o’n blaenau i barhau i gyflwyno gwasanaeth o safon uchel i’n cymunedau.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn

“Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, rydw i wrth fy modd bod y gwaith caled a’r ymdrech yn derbyn cydnabyddiaeth. Rwy’n awyddus i weld safonau ledled yr Heddlu’n gwella, ac rwy’n credu bod gwelliannau diweddar yn ymwneud ag arweinyddiaeth newydd, ynghyd â chefnogaeth gweithlu ymroddedig.”

 DIWEDD

12.12.17