03 Gor 2019

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant o Heddlu Dyfed-Powys: “Cyflawnodd Heddlu Dyfed-Powys gyfres o chwiliadau a gwneud nifer o arestiadau mewn cysylltiad ag ymchwiliad i fasnachu cyffuriau sy’n parhau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r cyffiniau wythnos diwethaf (24/6/19 – 28/6/19). Mae hyn yn rhan o ymgyrch barhaus, a byddwn ni’n cyhoeddi rhagor o wybodaeth a diweddariadau am hyn pan yn briodol.

“Mae’r ymgyrch hir hon, a gychwynnwyd ym mis Chwefror, a’r camau gorfodi dilynol ar gyfer targedu cyflenwi a defnyddio cyffuriau anghyfreithlon yn yr ardal yn ganlyniad pryderon ac adborth gan aelodau o’r gymuned mewn perthynas â melltith camddefnyddio cyffuriau. Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi cefnogi’r camau gweithredu hyn ac wedi sicrhau bod cyllid ychwanegol ar gael er mwyn cyflawni’r ymgyrch drylwyr hon ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau yn y cymunedau hyn.

“Mae camddefnyddio cyffuriau’n fater cymhleth, ac o’r herwydd, yn ogystal â chamau gorfodi, cawsom gymorth Kaleidoscope, asiantaeth cymorth cyffuriau lleol, a oedd yn bresennol drwy gydol y broses er mwyn trefnu a chydlynu cyfeiriadau a chymorth mewn perthynas â chamddefnyddio cyffuriau, dibyniaeth ac adsefydlu.

“Ar hyn o bryd, mae un deg naw dyn a menyw wedi’u harestio ac ar gamau amrywiol o weithdrefnau cyfreithiol. Mawr yw ein diolch i’r cyhoedd am eu dealltwriaeth a’u cydweithrediad wrth i ni gymryd y camau gweithredu hyn, ac rydyn ni’n gobeithio bod y gweithredoedd cadarnhaol hyn yn dangos ein hymrwymiad tuag at fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau yn ein cymunedau.” 

Bydd pob un sydd wedi’u cyhuddo a’u cadw yn y ddalfa’n ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ar 23 Gorffennaf 2019.