02 Maw 2015

Ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i honiadau o gam-drin plant yn gorfforol ac yn rhywiol yn Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin, o 1976 i 1986 yw Ymgyrch Almond.

Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar honiadau a wnaed yn 2000, a hefyd yn 2012.

Mewn perthynas â honiadau 2000, ymchwiliwyd yn drylwyr i’r rhain ar y pryd a’u cyfeirio at Wasanaeth Erlyn y Goron; fodd bynnag, ni chychwynnwyd gweithdrefnau troseddol bryd hynny.

Yn 2012, gwnaed honiadau pellach, gan gynnwys adroddiad o gam-drin mewn cartref gofal, sef Cartref-y-Gelli yng Nghaerfyrddin, rhwng 1986 a 1990.

Mae’n bwysig nodi bod yr holl honiadau a wnaed yn ymwneud ag aelodau o staff sydd ddim yn gweithio yn Ysgol Rhydygors bellach, ac mae cartref gofal Cartref-y-Gelli wedi bod ar gau ers nifer o flynyddoedd.

Yn dilyn asesiad cychwynnol o honiadau a dderbyniwyd yn 2012, ac yn dilyn ymgynghoriad â GEG, cychwynnodd ymchwiliad troseddol newydd gyda’r gorchwyl i ymchwilio i bob honiad a wnaed yn 2012, yn ogystal â chynnwys honiadau blaenorol a wnaed.

O dan Ymgyrch Almond, sefydlwyd tîm arbenigol o ymchwilwyr er mwyn sicrhau yr ymgymerir ag ymchwiliad trylwyr, a sicrhau y darperir cymorth i’r dioddefwyr sydd eisoes wedi’u nodi, sef dros 20 ar hyn o bryd.

Arestiwyd chwe unigolyn fel rhan o’r ymchwiliad, a bydd cyfweliadau â drwgdybiedigion eraill a nodwyd yn cael eu cynnal maes o law. Mae’r ymchwiliad yn parhau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio’n agos ag asiantaethau partner fel rhan o’r ymchwiliad hwn ac mae diogelwch, lles ac amddiffyniad pobl sy’n agored i niwed yn parhau’n brif flaenoriaeth ar gyfer pob sefydliad sy’n gysylltiedig â’r ymchwiliad.

 

 

Ni ddylai neb sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin ddioddef yn dawel. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan:

 

Yr Heddlu ar 101 www.dyfed-powys.pnn.police.uk

Comisiynydd Plant Cymru ar 0808 801 1000 www.childcomwales.org.uk

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant ar 0808 800 5000 www.nspcc.org.uk

neu siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddynt.